Lierne kommunes regnskap klart

– Overskuddet er betenkelig lavt

Til tross for et overskudd på en drøy million, mener rådmannen det likevel er betenkelig lavt.

I PLUSS Rådmann i Lierne, Karl Audun Fagerli, kan vise til et overskudd i kommunen.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

LIERNE: Lierne kommunes driftsregnskap for 2016 er avsluttet med et regnskapsmessig overskudd på 1.038.262 kroner.

– Overskuddet er betenkelig lavt når en tar i betraktning en innsparing i forhold til budsjett på to millioner kroner når det gjelder pensjonspremie, premiefond og premieavvik. I tillegg har kommunen fått 1.150.000 kroner mer i frie inntekter enn budsjettert, opplyser rådmann Karl Audun Fagerli.

Lierne har et netto driftsresultat på 4.867.618 kroner, noe som tilsvarer 2,5 prosent av driftsinntektene.

– Men når en tar hensyn til at det er inntektsført tilskuddsmidler, som ikke er brukt i 2016, er netto driftsresultat mye mindre. Avsetning av ubrukte tilskudd til bundne fond er 3.228.000 kroner mer enn bruk av tidligere avsatte tilskudd. Tar en også hensyn til inntektsført premieavvik, er det et negativ netto driftsresultat på 800.000 kroner, opplyser kommunen.

Overskudd, som kan brukes til å styrke disposisjonsfondet, har vært tappet mye de siste åra. Kommunen har i dag ei beholdning på 8.166.000 kroner på disposisjonsfondet – noe som utgjør 4,3 prosent av driftsinntektene.

– Netto lånegjeld per 31. desember 2016 er rundt 128 millioner kroner. Dette utgjør 93.000 kroner per innbygger. Lånegjelde per innbygger er ikke uforsvarlig høy, men vil øke i 2017 når det skal tas opp ytterligere lån til gjennomføring av vedtatte tiltak i budsjettet for 2017.