Kommunereformen

Hva mener vi om demokratiet – nå?

NAMDALSAVISA

Tvang er i strid med det som ble lovet da kommunereformen ble lansert. Den gangen var det frivillighet som skulle drive prosessen fram. Nå foreslås 13 kommuner tvangssammenslått. Hundre frivillige sammenslåinger var ikke nok for regjeringa.

Kommunene ble bedt om å gå i dialog med nabokommunene for å vurdere mulige eller ønskede endringer. Engasjementet var stort. Det ble tidlig klart at flertallet av kommunene i Norge ikke ønsket endringer.

Vikna kommune, ved et forhandlingsutvalg, «gjorde leksa si», forhandlet med Nærøy og kom fram til en intensjonsavtale. Det var uaktuelt å trekke med Leka og Bindal siden disse kommunene allerede hadde signalisert at de ikke ønsket sammenslåing med Vikna og/eller Nærøy.

VG kunne den 17.02.17 presentere den hemmelige lista over kommuner som regjeringa vurderte å slå sammen med tvang. Den 21.02. ble det klart. Vikna foreslås tvangssammenslått med Nærøy, Leka og Bindal.

I deler av grunnlagsmaterialet som bl.a. gjengis i VG Nett den 20.02. (se «Få nei-kommuner vil anke tvangssammenslåing») og som er kopi av offentlige dokumenter, presenteres Vikna som en ja – kommune. Det er feil!

Det er avholdt folkeavstemning over framforhandlet intensjonsavtale mellom Vikna og Nærøy. I Vikna sa 69 prosent nei til avtalen og dermed nei til sammenslåing med Nærøy. Kommunepolitikerne eller folket ved valg er ikke trukket inn i en diskusjon om en fire- kommune-sammenslåing.

Etter folkeavstemninga sa et samlet kommunestyre også nei. De demokratiske spillereglene ble respektert.

Ved en fotnote å påstå at folk egentlig ønsker noe annet enn det de svarte ved folkeavstemninga, er en forvrengning. Det er feilinformasjon i beslutningsgrunnlaget til Stortinget som skal behandle kommunereformen i juni. Det er alvorlig!

Jeg oppfatter dette som en ønsket omkamp fra Venstre sin side. Vikna Venstre jobbet meget aktivt på mange arenaer i forkant av folkeavstemninga. De ønsker sammenslåing. Det er selvsagt helt legitimt.

Stortingsrepresentant Skjelstad fra Venstre var i denne sammenhengen en meget synlig støttespiller. Det er også helt legitimt.

Men hvis Skjelstad som er Venstre sitt medlem i Stortingets kommunal- og moderniseringskomite, medvirker til/eventuelt ikke hindrer feilinformasjon om valgresultatet i Vikna, er det meget kritikkverdig.

I et intervju med NA 24.02. av- viser ikke Skjelstad NAs antydning om at hans forhold til Ytre Namdal har vært av avgjørende betydning for at stortingspolitikerne har hatt et spesielt fokus på denne regionen. Venstre tok omkampen i de lukkede rom og ignorerte signalene fra Ytre Namdal.

Mens Fylkesmannen, som i høst signaliserte et ønske om frivillighet, nå ikke arbeider videre med kommunereformen før et vedtak er gjort i Stortinget i juni, ivrer komitemedlem Skjelstad for hurtigst mulige prosesser før endelige vedtak er fattet i Stortinget.

Stortinget skal behandle kommunereformen i juni. I september er det valg. Med ny regjering åpnes det for at tvangssammenslåtte kommuner kan få ny behandling. I vår region tyder alt på at flere vil ønske det.

Det er altså tre måneder mellom Stortingets behandling og stortingsvalget. Etter min vurdering er det meningsløs bruk av ressurser om fire kommuner, hvorav tre er nei-kommuner, skal starte forhandlinger før det er avklart hvem som vil anke etter valget i høst.

Skjelstad mener imidlertid at det ikke er akseptabelt å vente til etter høstens valg og håpe på at prosessen blir reversert. Han ønsker statlig styringsrett og en mer offensiv fylkesmann. (NA 24.02.) Tror Skjelstad mer på tvang enn på lokaldemokratiet? Hva skjer med vår tillit til demokratiet?

Hva er folkeavstemninger verdt om vi blir overprøvd, overkjørt og oversett?