Fakta, statistikk og pasienterfaringer

NA-FAKSIMILE Adm. dir. Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelagmener årsapporten til HF Pasient- og brukerombudets for 2016.er negativt ladet og at den i større grad burde fokusere på det som er bra i sykehusene. 

NAMDALSAVISA

I Namdalsavisa 3. mars omtaler adm. dir. Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag HF Pasient- og brukerombudets årsrapport for 2016. Han mener rapporten er negativt ladet og at den i større grad burde fokusere på det som er bra i sykehusene.


Ut mot årsrapporten til Pasient- og brukerombudet

– Inneholder flere faktafeil

Sykehusdirektør Torbjørn Aas reagerer på flere faktafeil i Pasient- og brukerombudets årsrapport.

 

Noe av det Aas hefter seg ved, har vi kommentert i avisoppslaget, og det gjentas ikke her. Vi ønsker imidlertid å fokusere på ett særlig forhold.

Aas har naturligvis rett i at antallet henvendelser til Pasient- og brukerombudet, og for så vidt også til Fylkesmannen og Norsk pasientskadeerstatning, er forsvinnende lite i forhold til det store antallet pasientkonsultasjoner ved sykehusene. Han har med andre ord statistikken på sin side. Det samme gjelder den store overvekten av tilfredshet som gjenspeiler seg i pasientundersøkelser.

Likevel må Aas forstå at Pasient- og brukerombudet skal ha fokus rettet mot dem som har negative erfaringer i møte med helsetjenestene. Noen av disse erfaringene er også av en slik art at vi har grunn til å mene at de er utsatt for typer svikt som også andre er utsatt for uten at de henvender seg til ombudet eller andre klageinstanser.

Når 80 prosent er godt fornøyd med sykehusene, er 20 prosent mindre fornøyd. Bare et fåtall av dem omsetter misnøyen i klager. Helse Nord-Trøndelag HF skal rose seg av mange tilfredse pasienter, og Pasient- og brukerombudet mener det legges ned et stort arbeid for å skape og opprettholde tilfredsheten.

Også ombudet er opptatt av gode og likeverdige behandlingstilbud med kvalitet og pasientsikkerhet, og vi foredrar i ulike sammenhenger om en helsetjeneste vi kan være stolte av og som setter kvalitet og pasientsikkerhet i høysetet.

 Likevel vil vårt hovedfokus som ombud fortsatt være å lytte til og videreformidle erfaringer fra pasienter når de er blant mindretallet med dårlige erfaringer.  Disse erfaringene kan vi formidle i dialog med tjenestedene og slik gi et lite bidrag til kvalitetsforbedringer.