Ormesaft til frokost, Holm?

Innlegg

  Foto: Bjørn Tore Ness

Det bør gå en grense, til og med for Holm.

Ordfører Arnhild Holstad. 

NAMDALSAVISA

Da jeg leste Anne C. Holms innlegg «4 minutter Holstad» i NA fredag 3.3., kom jeg til å tenke på noe tidligere redaktør i Dagens Næringsliv, Kåre Valebrokk, en gang skrev om Trygve Hegnar. Hegnar hadde lesset ut av seg mer eder og galle enn normalt i en av sine lederspalter, og Valebrokk undret seg over hva Hegnar kunne ha fått i seg til frokost den dagen, ormesaft?


Om taletid og samfunnshus:

Fire minutter, Holstad

 

Men jeg skal la assosiasjon være assosiasjon og prøve å svare.

Nei, Holm, kommunestyret ga ikke noen føringer for hva som skal skje med samfunnshuset i sitt vedtak torsdag 16.2. Det aktuelle punktet i vedtaket om videre arbeid med kommunens eiendomsstrategi lyder slik: «Namsos kommunestyre ber rådmannen utrede muligheten for bygging av et nytt rådhus. Utredningen skal baseres på de strategiske momenter som vektlegges i kommunens eiendomsstrategi slik denne blir fremmet for politisk behandling.»  Venstres motforslag falt siden det kun fikk Venstres to stemmer. Og i tilfelle representanten Holm ikke har fått med seg det, så kan jeg gjerne opplyse om at det er flertallsvedtakene i kommunestyret som er de føringene administrasjonen skal ta med seg i alle saker.


Ingen føringer om husets framtid

Det kom ingen politiske signaler om framtida til Namsos samfunnshus da kommunestyret diskuterte kommunens eiendomsstrategi i sitt siste møte.

 

Et avisinnlegg fra en av Venstres to representanter med varsel om å ville lenke seg fast til Samfunnshuset ved en eventuell riving er heller ikke noen føring for administrasjonen. Venstres to representanter har for øvrig ikke vært alene om å signalisere alt fra skepsis til sterk motstand til en eventuell riving av Samfunnshuset.  De andre synes imidlertid å ha fått med seg at det ikke er gjort noe vedtak om framtidig bruk. Det tror jeg for øvrig Holm også har fått med seg, siden hun ikke har lenket seg fast allerede.

Holm burde også ha fått med seg at hvordan kommuneadministrasjonen skal organiseres og lokaliseres i Nye Namsos hører hjemme i fellesnemnda for Nye Namsos. At en skal forholde seg til det som allerede er nedfelt i intensjonsavtalen Namdalseid, Fosnes og Namsos imellom, er selvsagt. Det skjer da også, i et godt tillitsklima i foreløpig fellesnemnd. Det burde Venstres andre kommunestyremedlem, Knappe, i alle fall ha fått med seg, siden han er medlem i midlertidig fellesnemnd. Det er ellers selvsagt at Namsos kommune ikke skal gjøre noe som ikke er i tråd med intensjonsavtalen. Bare å insinuere at Arbeiderpartiet, Høyre, KrF og Senterpartiet mener noe annet er i beste fall kreativt – og i verste fall smått uredelig.

Uredelig er også Holms påstand om at hun hadde fire minutter til rådighet i den aktuelle saken. Hun, og alle andre kommunestyrerepresentanter, har muligheten til å snakke i 4+2 minutter i hver eneste sak i kommunestyremøtene. Holm benyttet seg av begge sine innlegg i eiendomsstrategisaken. Likevel velger hun å fortelle NAs lesere at hun hadde «4 minutter til rådighet».


Formannskapet fulgte Liens råd på hans siste arbeidsdag

Vil utrede nytt rådhus, flytte kulturskole og opplæringssenter

Namsos formannskap vil utrede bygging av nytt rådhus, flytte kulturskolen ut av Geilin og også finne nye lokaler til Namsos opplæringssenter.

 

Om vinklingen på «4 minutter» betyr at Venstre allerede angrer på å ha vært med på et enstemmig kommunestyrevedtak om ny taletid, oppfordrer jeg Holm om å være tydelig på det – i stedet for å fortsette å gi skinn av å bli utsatt for en udemokratisk ordning. Det bør gå en grense, til og med for Holm.

Til hva samarbeidspartiene (og alle andre enn Venstre) mener om eiendomsstrategi og samfunnshus. Her er hele poenget at vi gjennom vedtaket i kommunestyremøtet har kjøpt oss tid til å kunne se nøye på alle relevante fakta og tall før vi bestemmer oss for om det skal bygges nytt rådhus og eventuelt hvor – og gjennom det også hva som skal skje med samfunnshuset. Så nei, Holm, det foreligger ingen føringer fra kommunestyret om samfunnshusets framtid. Ikke ennå.