Namsos kommune stevner Helse Nord-Trøndelag for kostbar behandling

Krever ti millioner kroner

Namsos kommune mener helseforetaket må ta alle kostnadene for en person underlagt tvungent psykisk helsevern.

STEVNER HELSEFORETAKET Ordfører Arnhild Holstad og Namsos kommune stevner Helse Nord-Trøndelag HF for å få avgjort det økonomiske ansvaret for en pasient som er under tvungent psykisk helsevern.  Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det vil bli tatt ut stevning mot Helse Nord-Trøndelag for å gi Namsos kommune dekning av utgifter tilknyttet tvungent psykisk helsevern, bekrefter ordfører i Namsos, Arnhild Holstad.

Ti millioner årlig

I omkring ett og et halvt år har Namsos kommune hatt døgnkontinuerlig helsetilsyn med en person underlagt tvungent psykisk helsevern.

– Hva betyr dette i kroner og ressursbruk?

– For kommunen betyr det en årlig utgift på i underkant av ti millioner kroner, blant annet fordi det krever tilstedeværelse av helsepersonell, sier ordføreren.

Holstad sier at grunnen til at kommunen mener at kostnadene må dekkes av andre, er at når det gjelder denne og eventuelt andre slike situasjoner, er at dette ikke er kommunens ansvar opp mot lovverket.


  • Slik svarer Helse Nord-Trøndelag

    – Vi registrer at vi er uenig med kommunen i vurderinga omkring alvorligheten av pasientens helsetilstand og i kommunens vurdering av muligheter for å søke nasjonale, tilgjengelige midler for særlig ressurskrevende pasienter.

     


– Dette er en oppgave vi utfører på vegne av spesialisthelsetjenesten som har det faglige ansvaret, i dette tilfellet Helse Nord-Trøndelag, Det er ikke en del av det ansvaret som påligger Namsos kommune som tilbyder av helsetjenester opp mot kommunehelseloven, sier ordføreren.

– Hvorfor ikke?

– Fordi vi her snakker om en person som er underlagt et tvungent helsevern. En avgjørelse som er ilagt ut fra et samfunnshensyn, hvor den faglige vurderinga er at vedkommende må være underlagt et kontinuerlig tilsyn av hensyn til omgivelsene, sier Holstad.

Ikke enige

Hun understreker at det har vært tett dialog med helseforetaket i lang tid omkring situasjonen, og uttrykker at både kommunen og helseforetaket ønsker ei avklaring av saken.


– Både Namsos kommune og helseforetaket er av den oppfatning at slike kostnader burde dekkes direkte av en tredjepart – altså staten.

Partene har også vært i dialog med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om saken, uten at det har gitt noen konkret avklaring.

– Anbefalinga fra Fylkesmannen er at saken blir prøvd rettslig for å få ei avklaring, da det dreier seg om et prinsipielt spørsmål, sier Holstad.

Det er ikke satt noen dato for når stevninga blir oversendt.

– Det har jeg ikke oversikt over, men det vil skje i løpet av kort tid, sier hun.