Slik svarer Helse Nord-Trøndelag

– Vi registrer at vi er uenig med kommunen i vurderinga omkring alvorligheten av pasientens helsetilstand og i kommunens vurdering av muligheter for å søke nasjonale, tilgjengelige midler for særlig ressurskrevende pasienter.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det sier fagsjef Paul Georg Skogen i Helse Nord-Trøndelag.

– Vi er helt enige om at retningslinjene for hvordan, og i hvilke situasjoner disse midlene skal brukes, kan være uklare. Helse- og omsorgsdepartementet sin klargjøring i brev av januar 2015, og rådgivning gitt av Fylkesmannen i løpet av denne saken, gir imidlertid retning for hvordan vi i felleskap kan bidra til å sikre forsvarlige rammer for samfunnsvernet - og samtidig etablere et godt og verdig liv for pasienten i kommunen, sier Skogen.

– Vi er glad for at samarbeidet med kommunen rundt pasientbehandlinga fungerer godt og bidrar til trygghet for både pasient, ansatte og samfunnet. Det er viktigst, mener fagsjef Paul Georg Skogen.

– Når domsavsigelsen og dommer konkluderer med tvungent psykisk helsevern, betyr det at pasienten er under særreaksjon, og er så alvorlig syk at vanlig dom ikke kan gjennomføres, sier fagsjef Paul Georg Skogen i Helse Nord-Trøndelag.

– Ved slik særreaksjon, gir loven krav om at den faglig ansvarlige for den psykiatriske oppfølginga, skal sikre psykiatrisk oppfølging og er ansvarlig for samfunnsvernet. Det er også den faglig ansvarlige som er gitt rettighet til å vurdere når pasienten er utskrivningsklar.  Fortsatt er vedkommende under gjennomføring av tvungent psykisk helsevern, men med opphold i kommunen og ikke i spesialisthelsetjenesten. Det er klare regler for dette i psykisk helsevernloven og veiledere omkring slik særreaksjon, sier Skogen og viser til Lov om psykisk helsevern, paragraf 5-3.

«Den som er overført til tvungent psykisk helsevern, skal de første tre ukene ha døgnopphold i en institusjon. Den faglig ansvarlige bør i denne perioden rådføre seg med de rettspsykiatrisk sakkyndige som har observert den domfelte. Den faglig ansvarlige bestemmer deretter hvordan det tvungne psykiske helsevernet til enhver tid skal gjennomføres. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på hensynet til behandling av den domfelte, og særlig på behovet for å beskytte samfunnet mot faren for nye alvorlige lovbrudd.»