Ja til oppdrett nord for Salsnes

NAMDALSAVISA

FOSNES: Formannskapet i Fosnes kommune anbefaler at Emilsen Fiskeoppdrett AS gis permanent tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret ved lokaliteten Ånholmen nord for Salsnes.

Formannskapet mener at det må settes strenge vilkår som hindrer at forspillet fra anlegget reduserer kvaliteten på villfisken i området. Det presiseres også at anlegget ikke må komme i konflikt med settefiskanlegget i Kvernvika.