Her er brevet fra legene

PEKER PÅ MANGLENDE DOKUMENTASJON Hovedtillitsvalgt Namsos YLF, Gry Therese Heir er en av seks i legeforeninga som har signert brevet til direktør Torbjørn Aas.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

Vi er kjent med utfordringene HNT står overfor med tanke på økonomi og samhandling. Prosessen med fase 1 i «pasientorientert organisering» har pågått raskt, og uten at det i særlig grad har blitt tatt hensyn til tallrike kritiske høringsuttalelser, der flertallet har vært imot gjennomgående klinikker, som ble vedtatt gjennomført.

Nå er mandat for fase 2 lagt frem, og innen 16. mai 2017 skal det være utarbeidet forslag til organisasjonsstruktur på ledernivå 3 og 4. Vi som representerer legene mener dette er for lite tid for de omfattende endringer som er foreslått, da det mangler argumenter for omorganisering og dens konsekvenser. Det er ikke framlagt analyser eller vurderinger som understreker hva som skal forbedres, hvordan dette skal utføres, og i hvilken grad.

Omorganiseringen gjennomføres åpenbart uavhengig av legenes tydelige tilbakemeldinger. Hele omorganiseringsprosessen vitner om manglende forståelse av sykehuset som en akademisk kompetansebedrift, hvor klinikeren har kompetansen pasienten behøver.

Dokumentet er i sin helhet lite konkret og synliggjøring av problemområder mangler. Begrepet «pasientorientert organisering» er ikke konkretisert. Hvilke tiltak skal føre til mer pasientorientert virksomhet?

Dokumentets grunnholdning insinuerer at det må etableres en kultur og struktur som er pasientorientert. Det gir inntrykk av at vi i dag ikke har en slik kultur og dette kan potensielt skape mistillit. De undertegnede som representanter for legene ved begge sykehus tar avstand fra dette og mener vi absolutt har en pasientorientert kultur.

Sitat: «I Helse Nord-Trøndelag skal en avdeling bestå av flere seksjoner og ingen seksjoner skal ha direkte linje til direktør eller klinikkleder». Med dette settes konkrete begrensinger for hvilke ledernivå som kan kommunisere med hverandre. Et sykehus er en arbeidsplass som krever god kommunikasjon mellom ledere på tvers av nivå. En slik struktur vil kunne øke avstand mellom ledelse, lege og pasient og vil føre til et dårligere samarbeid.

Sitat: «For å sikre sterke og gode fagmiljø skal en seksjon i utgangspunktet ikke ha mindre enn 15 ansatte. For å sikre et håndterbart kontrollspenn og dermed mulighet for god ledelse, skal en seksjon i utgangspunktet ikke bestå av mer enn rundt 40 ansatte.» Vi er kritiske til at det er satt faste rammer for antall ansatte i en seksjon. Hva er årsaken til at avvik skal begrunnes og fremmes for foretaksledelsen?

Det åpnes for at medisinskfaglig rådgiver ikke trenger å være lege. Vi mener at kliniske avdelinger skal ledes av avdelingsoverlege. Det er uakseptabelt at leger degraderes til «medisinskfaglige rådgivere» med manglende myndighet og gjennomføringskraft som en avdelingsleder må ha for å ta avgjørende beslutninger. Forskning viser at leger er best egnet til å lede sykehusavdelinger.

Tillitsvalgte for Den norske legeforening ser frem til en konstruktiv prosess i tiden fremover, men er kritiske til måten prosessen har pågått frem til nå. Den oppfattes direktørstyrt og direktørorientert. Tillit mellom direktør og ansatte anses som høyst nødvendig.


Rolf-Gunnar Larsen, foretakstillitsvalgt Of

Olaf Kleinau, hovedtillitsvalgt Levanger Of

Mathis Heibert, hovedtillitsvalgt Namsos Of

Bente Rømo Mogaard, foretakstillitsvalgt YLF

Anna Hjorth-Hansen, hovedtillitsvalgt Levanger YLF

Gry Therese Heir, hovedtillitsvalgt Namsos YLF