Helseforetaket 2016: Avvik på 59,5 millioner

Helse Nord-Trøndelag budsjetterte med 53,6 millioner i overskudd – men endte nesten seks millioner i minus. Slik forklarer økonomisjefen de røde tallene i 2016.

OVERFORBRUK Økonomiske overskridelser gjør at Helse Nord-Trøndelag i 2016 hadde et årsresultat på minus 5,9 millioner kroner – et avvik fra budsjett på hele 59,5 millioner.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: For årsregnskapet viser at Helse Nord-Trøndelag i 2016 hadde et økonomisk resultat som var betydelig lavere enn det fastsatte resultatkravet.

Og det er lønnskostnader, innleid ekstrapersonell og legemidler som står for storparten av de økonomiske overskridelsene som gjør at Helse Nord-Trøndelag i 2016 hadde et årsresultat på minus 5,9 millioner kroner; et avvik fra budsjett på hele 59,5 millioner.

Det tilsvarer 1,9 prosent av totalbudsjettet til helseforetaket – som ligger på 3,1 milliarder kroner.

I årsregnskapet kommer det fram at det er avskrevet 9,5 millioner kroner på DPS-bygget på Kolvereid, på grunn av at verdien hadde en for høy bokført verdi i forhold til markedspris.

– Dermed er det reelle underskuddet på fire millioner kroner, sier kommunikasjonssjef i helseforetaket, Svein H. Karlsen.

45 millioner ekstra i lønn

De røde tallene medfører en betydelig utfordring for helseforetaket med å fastsette et driftsopplegg for årene framover – samt å ha rom til nødvendige investeringer i nytt utstyr og nye bygg, sier økonomisjef i helseforetaket, Tormod Gilberg.

MÅ SKAPE ØKONOMISK BALANSE Direktør i Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas, har iverksatt en utredning om spareplan for å gjøre helseforetaket økonomisk bærekraftig.  Foto: Paal Morten Skaret

 

Mindre til investeringer

Helse Nord-Trøndelag har over år klart å drive sykehusene med overskudd for å ha investeringskraft på bygg og medisinskteknisk utstyr.

Dette er ikke lenger tilfelle.

– På kort sikt vil dette medføre at vi må redusere investeringsbudsjettet for 2017 med 25 millioner kroner, sier Gilberg.

Foretaket er avhengig av å forbedre drifta med 60–70 millioner på årsbasis for å kunne være økonomisk bærekraftig.

– Årsresultatet for 2016 bidrar til å vanskeliggjøre situasjonen ytterligere. Dersom vi ikke klarer å løse disse utfordringene, vil vi raskt havne i en situasjon hvor foretakets likviditet ikke vil kunne forsvare det vedtatte investeringsnivået i langtidsbudsjettet, sier direktør Torbjørn Aas.

Han er nødt til å få økonomien i balanse – og har iverksatt en spareplan som skal utredes gjennom 2017 for å finne ut hvor man kan hente midler til å imøtekomme resultatkravene.

– Det foreslås å utrede både foretaksovergripende tiltak og enkelte konkrete tiltak klinikker/sentre for å løse utfordringa, sier Aas.


Det største overforbruket:
  • Det negative resultat-avviket skyldes primært merforbruk i følgende punkter:
  • Lønnskostnader, netto merforbruk: 45 millioner kroner.
  • Innleie av personell fra byrå: 9 millioner kroner
  • Legemidler: 14 millioner kroner
  • Kjøp av ekstern behandling: 11 millioner kroner
  • Ekstraordinær nedskriving av bygninger: 10 millioner kroner
  • Avsetning for mulig tap på fordringer: 5 millioner kroner