Tilsvar på leserinnlegg i Namdalsavisa «Historia gjentar seg»

Svein-Arild Rye 

NAMDALSAVISA

Ute- og inneområder ved Namsos ungdomsskole er modne for oppussing - det er de fleste enige om - også oppvekstsjefen i Namsos kommune. Administrasjonen og politikere kjenner godt til oppussingsbehov både ved denne skolen og ved andre. Nettopp derfor har det i de senere årene blitt gjennomført en storstilt renovering av skoler i kommunen, senest nå ved Otterøy skole.

Bjørn Mikalsen, tidligere rektor ved Namsos ungdomsskole, påstår i et leserbrev i Namdalsavisa at oppvekstsjefen må lese om det i avisa og se bildene der for å bli oppmerksom på behovet for renovering ved skolen. Nei, bildene er selvfølgelig kun med på å forsterke det Namsos kommune allerede vet, nemlig at skolen har behov for opprusting.
Mikalsen viser til tidligere oppussinger ved Namsos ungdomsskole og mener at oppvekstsjefen har vært «uvitende» og kommet med «vanlig svada om innsparing». Mikalsen skriver at andre skoleledere engasjerer seg i skolenes ve og vel og sørger for tilstrekkelige budsjettmidler.

Saksgangen i en politisk organisasjon er ikke så enkel og liketil som en kan få inntrykk av i Mikalsens leserbrev. Kommunale eiendommer «eies» av teknisk fagområde og ikke av oppvekstsjefen. Når det gjelder vedlikeholdsbehov ved f.eks. en skole, henvender rektor som leder av skolen seg til eier av bygningene og ikke til oppvekstsjefen. Er det behov for omfattende bygningsmessige investeringer, har bygningseier også et oppfølgingsansvar og er i dialog med skolens ledelse, men også oppvekstsjefen. Investeringsbehov og administrative prioriteringer følges videre opp i rådmannens ledergruppe i forbindelse med den årlige budsjett- og økonomibehandlinga. Det er kommunestyret som beslutter hvilke investeringer som det er økonomisk handlingsrom til å prioritere.

Kommunestyret har de siste par årene bevilget noe ekstra midler til opprusting av uteområdene. Disse midlene følges opp av fagområde oppvekst. Det er nedsatt en administrativ gruppe bestående av medlemmer fra oppvekst og teknisk som vurderer søknader på disse midlene. I tillegg involveres kommunalt foreldreutvalg (KFU). Befaringer gjennomføres i den grad det kan være aktuelt. I etterkant utarbeider rådmannen en politisk sak som går til det politiske utvalget for oppvekst, omsorg og kultur (OOK) som vedtar hvordan pengene skal benyttes. Rådmannen fremmer en politisk sak i løpet av vårhalvåret vedrørende bruk av vedtatte investeringsmidler dette året. Det er med andre ord helt andre prosesser som gjennomføres i en kommune enn de Mikalsen beskriver i sitt leserinnlegg.

Jeg kan ellers berolige Mikalsen med at jeg bryr meg om Namsosskolenes ve og vel og størrelsen på budsjettet. Mikalsen skriver at jeg farer med  «svada om innsparing». Det har vært langt fra svada - innsparing har vært realiteten i den kommunale økonomien i Namsos de siste årene. Alle som har fulgt med har fått med seg at Namsos har vært gjennom en tøff tid økonomisk, men at situasjonen nå er stabil takket være tøffe prioriteringer fra administrasjonen og politikerne. Mikalsen kommenterer grammatikken i mine uttalelser. Jeg skal la være å kommentere ordlyden i Mikalsens leserbrev utover det at jeg synes det er unødvendig personangripende.