Venstre snakker med to tunger

Innspill

FORUNDRET Artikkelforfatteren er forundret over Venstres forslag om eiendomsskatt.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

Venstrefolk er kjent for å være tvisynte. Det er ikke alltid lett å skjønne sammenhengen i meningene de framfører. Sånn sett lever Venstres stortingsrepresentant Andrè Skjelstad opp til forventningene til en god venstremann i NA fredag 21. april. På den ene siden forlanger han at staten må gi kommunene større frihet til å bestemme i egne anliggender og på den andre siden står han i spissen for tvangssammenslåing av kommuner.

I en debattartikkel sier Skjelstad at Staten fremdeles har en lang finger inn i kommunenes daglige virke. Det finnes mange eksempler på statlig overstyring som ikke henger på greip, mener han. Det er jeg enig i, men er lite imponert over konkretiseringen av tiltak. Eksemplene han bruker er bl.a. retten til å bestemme skjenketider og salgstider for alkohol i handelen.

Jeg tviler på om dette er av de sakene velgere og lokalpolitikere er mest opptatt av når det gjelder økt lokalt sjølstyre. Langt flere er nok opprørt over statlig overstyring av hvordan kommunestrukturen bør være, eller av fylkesmannsinnsigelser på kommunale vedtak i sak etter sak av høyst lokal karakter.

Venstre har stilt seg fullt ut bak Høyres og Frps kommune- og fylkesreform. Partiet har inngått avtale med regjeringen som legger opp til tvangssammenslåing av kommuner og fylker. Dette er stikk i strid med forutsetningene om at kommunereformen skulle bygge på frivillighet og lokale prosesser.

Venstre er også ansvarlige for at en reform som ble begrunnet med overføring av nye oppgaver til kommunene og fylkene, ender opp i lite eller ingenting av oppgaveoverføring. Svært mange som gjennomførte tunge og kostnadskrevende utredningsprosesser om kommunesammenslåing, føler seg lurt etter at regjeringen og Venstre konkluderer med tvangssammenslåinger og stort sett uendret oppgavedeling mellom stat og kommunesektor.

Venstres representantforslag om økt kommunal frihet som nylig er fremmet for Stortinget, og som Skjelstad viser til i sin debattartikkel, må vurderes ut fra Venstres tilsidesetting av den kommunale friheten i kommunereformen. Hadde Venstre ment alvor om økt kommunal frihet og sjølstyre, hadde de sørget for at overføring av store oppgaver ble en del av kommunereformen. De sviktet da de kunne få til noe, og kan ikke gjøre det godt igjen i ettertid med enkeltforslag av begrenset betydning for lokaldemokratiet.

Ett av forslagene Venstre fremmer gir grunn til forundring. Partiet foreslår at kommunene i større grad skal kunne øke egne inntekter gjennom selv å fastsette nivået på eiendomsskatt og det kommunale skattøret. Kommunal eiendomsskatt skal i dag fastsettes innenfor en ramme på mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget.

Venstre har nok ikke lest eiendomsskatteloven særlig grundig når de foreslår at kommunene skal kunne gå ut over rammen på 2 til 7 promille. De mener neppe at en ikke bare skal tidoble skattegrunnlaget og tillegg kunne øke ut over dette? Jeg tar det som et uttrykk for dårlig forberedt forslag, men legger til at det for oss i Sp ikke er aktuelt å legge større byrder på folk gjennom å øke rammene for kommunal eiendomsskatt ut over det dagens lovverk bestemmer.