Kommunereformen, folkeviljen og Bindal:

Folket har ikke blitt hørt

Innspill

Ny kommune? Bindal Venstre ønsker at det ses på alle mulighetene en sammenslått kommune kan gi, og tenke framtidig utvikling av kommunene i stedet for å bruke energi på motarbeide omstilling og utvikling. 

NAMDALSAVISA

Stortinget la føringer for prosessen i kommunereformen, med følgende bakgrunn «En mer robust kommunestruktur vil sikre mer kompetanse og større faglighet i den enkelte kommune. Det vil være en fordel for eksempel i vanskelige barnevernssaker, for ressurskrevende tjenester og for en bedre ledelse og utvikling av omsorgs- og utdanningstjenestene.»

Innbyggerne skulle involveres. Fra føringene kan en lese: «Synspunkter og tilbakemeldinger fra innbyggerne bør synliggjøres gjennom det videre arbeidet, og vil være viktig når kommunen senere utarbeider en intensjonsplan for en framtidig sammenslåing.»

Bindal hadde i forrige periode gjort en avtale med Telemarksforskning for å se på Bindals utfordringer nå og i framtiden. Vi kan lese følgende fra rapporten: «Det forventes at Bindal kommune vil få redusert sine inntekter betydelig de nærmeste årene, som følge av befolkningsendringer. Gjennom kriteriene i inntektssystemet anslås mindreutgiftene, og dermed de reduserte inntektene å tilsvare om lag 7,3 millioner kroner frem mot 2020.

I praksis er det slik at små kommuner i liten grad greier å tilpasse seg driftsreduksjoner i en slik størrelsesorden med mindre det gjøres strukturelle grep.»

På bakgrunn av Telemarksforsknings konlusjoner var det vel en omforent enighet om at dersom vi skulle makte framtidens utfordringer måtte vi søke samarbeid utenfor kommunen. Det resulterte i to enstemmige kommunestyrevedtak om egen kommune i et interkommunalt samarbeid på SH. En skisse til en blokk-kommunemodell på Sør-Helgeland ble fulgt opp, men prosjektet strandet. Når det siste kommunestyrevedtaket ble gjort var det en omforent enighet om at dette ikke skulle hindre at en søkte utredning for evt. sammenslåing sørover.

Opposisjonen i Bindal (H, V, og SV) hadde derfor i etterkant av dette, et felles medlemsmøte og diskuterte situasjonen. Vi utformet et vedtak der vi ønsket å ta opp saken og ville foreslå utredning mot kommunene i sør og evt legge fram avtaler/intensjonsavtaler til folkeavstemming for Bindals befolkning.

Opposisjonens representant ble klubbet ned, da han gjennom en referatsak ønsket å få utredet en prosess på dette til neste kommunestyremøte. Ordføreren har ikke engang beklaget denne fatale feilen.

Opposisjonspartiene fulgte opp saken i.f.m. budsjett 2017, og vi siterer fra protokolltilførselen:

«Vi frykter overinvesteringer selv med nåværende kommunegrenser, og er redd en framtidig kommuneøkonomi som ikke er bærekraftig og som vil resultere i mangelfull tjenesteproduksjon…

Før nye låneopptak vedtas, må kommunereformen være avklart for Bindals vedkommende, og vi ber Fylkesmannen møte den politiske og administrative ledelse for en gjennomgang av økonomiplanen mht. lovpålagte oppgaver og tjenesteyting, og framtidig budsjettbalanse.»

Så merker vi oss at ordføreren med flere snakker om tvangssammenslåing. Hvilken tvang snakkes det om da? Det er 11 personer i kommunestyret som ikke har tatt hele befolkningen med i prosessen, og det er mange bindalinger som føler at de ikke er blitt hørt.

Ordføreren i Bindal uttrykker at hun er sjokkert over at flertallet på Stortinget vil slå i sammen de fire kommunene. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag hadde dette som ett alternativ i sin uttalelse til Sanner, og vi var alle forberedt på at Austra ville få èn kommunetilhørighet i framtida, en halvøy bestående av tre kommuner og to fylker.

Det signaliseres at Ap og Sp vil kjøre reformen i revers. Dersom så skjer, bør i det minste bindalingene få si sin mening. Vi vet at mange ønsker en ny storkommune velkommen.

Bindal Venstre synes det er total mangel på gode prosesser i denne saken, grunnet at politisk ledelse/flertall ikke har fulgt opp reformen, og det er trist.

Venstrelagene i Bindal, Nærøy, Leka og Vikna har derimot stor tro på mulighetene i en stor kommune, og har allerede møttes og laget forslag på strategier framover. Vi tar grep i forkant.

Bindal Venstre ønsker at det nå sees på alle mulighetene en sammenslått kommune kan gi, og tenke framtidig utvikling av kommunene i stedet for å bruke energi på motarbeide omstilling og utvikling. Ser vi på utviklingen i Bindal fram til nå, er tiden inne for nye grep. Vi skal fortsatt bo her vi bor og motta tjenester her vi bor i en kommune med sunn økonomi.

Bindal Venstre har tatt initiativet til et folkemøte i mai på Bindalseidet, som er åpent for alle interesserte, for å starte en underskriftskampanje i ytre Bindal og Austra, om «Nei til reversering av kommunereformen».

Vi mener det er flertall for det i alle fall i dette området, og ønsker at folkeviljen skal legges til grunn, selv om Bindal og Leka kan bli delt. Bindal Venstre håper imidlertid at Bindal samlet skal tilhøre en stor kommune, som nå er vedtatt, og som sammenfaller med Telemarkforsknings løsning på våre framtidige problemstillinger og utfordringer som liten kommune. (Hele innlegget kan leses på Bindal V sin Facebook-side)