Brøt loven under tvungen helsehjelp utført under narkose

– Rettssikkerheten ikke ivaretatt

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ser alvorlig på at rettssikkerheten til sårbare pasientgrupper ikke blir ivaretatt.

ILLUSTRASJONSBILDE  Foto: ILLUSTRASJONSBILDE

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med Helse Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune sin tannhelsetjeneste.

Tema for tilsynet var tvungen helsehjelp utført under narkose, melder embetet i en pressemelding.

Fylkesmannen har nettopp avsluttet to tilsynssaker vedrørende bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Pasientgruppene som berøres av dette regelverket er ikke samtykkekompetente for den aktuelle helsehjelpa. Dette gjelder i hovedsak psykisk utviklingshemmede, senil demente og personer med hjerneskade.

Tilsynet er gjennomført mot den fylkeskommunale tannhelsetjenesten som gjennomfører tvungen tannbehandling i narkose, og spesialisthelsetjenesten som gjennomfører andre typer tvungen helsehjelp i narkose.

Lovbrudd

I tilsynssakene går det fram at begge virksomhetene har brutt helselovgivningen.

Tilsynet med den fylkeskommunale tannhelsetjenesten viser at tannhelsetjenesten generelt er svært flinke til å fatte vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, men at det i flere tilfeller går lang tid, og i noen tilfeller svært lang tid fra henvisning til selve tannbehandling blir gjennomført.

Når det gjelder tilsynet med spesialisthelsetjenesten har Fylkesmannen avslørt stor svikt når det gjelder å fatte vedtak for tvungen helsehjelp i narkose. Det har vært en forståelse ved fylkets to sykehus at det ikke har vært nødvendig å fatte vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A for slik helsehjelp.

«Saksforholdet slik det fremgår av sakens dokumenter er at Helse Nord-Trøndelag har erkjent at det i flere tilfeller har vært utført tvungen helsehjelp i narkose uten at det er blitt fattet vedtak om dette etter pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A. Det har vært en generell forståelse av at det ikke har vært nødvendig å fatte vedtak for hvert enkelt inngrep som gjennomføres i narkose», skriver Fylkesmannen i avslutninga av tilsynssaken.

Av sakens dokumenter foreligger det seks journaler fra Sykehuset Namsos hvor det har blitt utført flere typer helsegjelp i narkose for pasienter uten samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen.

«Fylkesmannen ser alvorlig på at rettssikkerheten til disse sårbare pasientgruppene ikke blir ivaretatt», heter det i meldinga.

Til Helsetilsynet

Fylkesmannen har en konstruktiv og god dialog både med tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vedrørende overnevnte tilsynssaker. Begge virksomheter skal utarbeide en plan for den nødvendige praksisendring.

Etter de to tilsynene i Nord-Trøndelag henvender Fylkesmannen seg nå til Statens helsetilsyn. Der ber man Statens helsetilsyn vurdere om forholdene som er avdekket i Nord-Trøndelag også kan være praksis i andre fylker.

I brevet til Helsetilsynet skriver Fylkesmannen «Ved gjennomgang av tall i Nestor og generell informasjon fra andre fylkesmannsembeter er vi urolige for praksisen på området generelt i landet. Det fremkommer at det er meget store variasjoner i antall vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, særlig med tanke på tannbehandling».

Videre skriver Fylkesmannen: «Fylkesmannen i Nord-Trøndelag anser dette som et svært vitkig tema, da det handler om inngrep i pasienters fysiske og psykiske integritet overfor en pasientgruppe som er svært sårbar i et rettssikkerhetsperspektiv.»

Fylkesmannen vil melde inn temaet som forslag for landsomfattende tilsyn i 2019.