Fylkesmannen mener det er en umulig situasjon med sulten bjørn i kalvingsområdet

Selvmotsigelse fra Stortinget

Kalvingsområde for rein og yngleområde for bjørn er en uforenlig kombinasjon, mener fylkesmann Inge Ryan.

UMULIG SITUASJON Fylkesmann Inge Ryan mener reindrifta i Luru reinbeitedistrikt opplever en uholdbar situasjon for tida, men mange bjørner i kalvingsområdet. Dette bildet viser en binne med fire unger.  Foto: Aina Bye

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Ryan mener det er Stortinget som sitter med nøkkelen for å løse rovdyr- utfordringene som spesielt reindriftssamene i Luru reinbeitedistrikt sliter med.