Helsepartiet i Nord-Trøndelag stiller et relevant spørsmål om priorietering:

Asfalt eller liv og helse?

Innspill

Etterslep Helsepartiet i Nord-Trømdelag mener at det er på tide å investere mer i helse – og ikke bare i samferdsel. De vil legge ned helseforetakene for å få mer helse ut av hver krone som bevilges.  Foto: Mats Ivar Sandmo

NAMDALSAVISA

Politikere lager lover med rettigheter for pasienter og plikter for helsevesenet. Disse følges i liten grad opp med økonomiske midler som dekker utgiftene lovene medfører.

Man forventer at nye rettigheter for pasienter skal ordnes gjennom eksisterende økonomiske midler. Etter at foretaksmodellen ble innført etter forslag fra Arbeiderpartiet i 2002 med støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet, har økonomifokuset helt tatt overhånd, og man har forsøkt å drive helseforetakene og dermed også i stor grad helsevesenet ut fra et slags butikkprinsipp.

Troen på at teknikk og IT-løsninger skal gi økonomiske innsparinger har nok vært for optimistisk. Det er lettere å satse på teknologi enn omsorg og forebygging. Kan omsorg være effektiv? Hvordan måler man det? Forebygging av sykdom passer heller ikke inn i butikktankegangen. Bruken av konsulenttjenester i helsevesenet har eksplodert, og sparekrav medfører meningsløse organisasjonsendringer som ikke bedrer situasjonen. Vi sparer oss til fant.

Nå må Norge begynne å investere i helse!

Helse har alltid kostet penger, men har vært et gode som vårt fellesskap har ønsket for å gi innbyggerne i landet trygghet. Det er det vi alle har betalt inn skattepenger til og som vi så har fått tilbake når vi har trengt det. Økonomisk lønnsomhet har aldri vært begrunnelsen for å ha et offentlig helsevesen. Det er en utgift vi har valgt!

De fleste helsearbeidere som jobber med eldre, pasienter med rus og psykiatriproblemer og andre kroniske sykdommer, ser tydelig det økende misforholdet mellom sin virkelighet på den ene siden og politikernes forblommede virkelighetsoppfatninger på den andre. Når mellom 65 og 80 prosent av pasientene i Norge sier de er fornøyde etter behandling viser dette at vi har veldig dyktige helsearbeidere.

Deres lojalitet er overfor pasientens behov. Helsearbeidere jobber så godt de kan, men i systemer som nå er skåret til beinet både faglig og økonomisk. Vi vil gjerne tro på politikernes virkelighetsbeskrivelse om at vi har verdens beste helsevesen i Norge, men tallene viser at vi føres bak lyset. Vi har for eksempel høyest prosent uføre (9 prosent) i Europa, laveste antall sykehussenger pr innbygger, og lengste ventelister for spesialisthelsetjeneste for å nevne noe.

Helsepartiet mener vi har råd til å ha et mye bedre helsevesen enn det vi har i dag. Lidelse er uverdig, og det koster å ha folk i helsekø. Helsepartiet vil fjerne butikktankegangen og legge ned Helseforetakene for å få et helhetlig ledet offentlig helsesystem der helseregioner har ansvaret for både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

I dag bruker vi ca. 9,8 prosent av BNP på helse i Norge. Helsepartiet vil øke dette til 12 prosennt.

Regjeringen har nylig vedtatt å budsjettere 1.000 milliarder til vei de kommende 12 årene. Etterslepet i helsevesenet er på ca. 200 milliarder. Hva er viktigst for namdalingene? Asfalt eller liv og helse?

Stem Helsepartiet!