SNO følger motorferdselloven

  Foto: Illustrasjonsfoto

NAMDALSAVISA

I et intervju med Trønderavisa 11. mai, og i et innlegg i Namdalsavisa 20. mai, hevder oppsitter Magnar Namsvatn at Statens naturoppsyn (SNO) har tatt seg til rette og kjørt ulovlig med snøskuter i området rundt Namsvatnet. Dette skal ha skjedd i forbindelse med kontroll av motorferdsel i utmark helga 29. april til 1. mai.


Det er korrekt at SNO drev kontroll av motorferdsel i området denne helga, men i tråd med gjeldende regler og retningslinjer. Kontroll av motorferdsel i utmark er en del av de lovpålagte oppgavene SNO utfører, og Stortinget har bevilget penger til økt innsats innenfor dette feltet. 

Blant påstandene fra Namsvatn er at SNO har kjørt på privat grunn uten tillatelse. Kontrollaktiviteten til SNO er regulert gjennom naturoppsynsloven som gir SNO hjemmel og myndighet til å kjøre både på privat og offentlig grunn, og både i og utenfor vernede områder (naturoppsynsloven §3 og motorferdselloven § 4).

Namsvatn hevder også at SNO sine folk har bedrevet villmannskjøring og opptrådt truende. Til det er å si at SNO har egne rutiner for motorferdsel i utmark. All kjøring loggføres med GPS, slik at både trasévalg og hastighet blir lagret. Vi legger alltid vekt på å kjøre hensynsfullt, både med tanke på å ta vare på naturen, andre brukere av naturen og egen sikkerhet.

Ifølge Namsvatn var det sju personer som kjørte rundt i vill fart. Fakta er at tre personer som representerte SNO utførte kontroll i området rundt Namsvatnet. I tillegg jobbet to med tilsyn og registrering av jerv i Børgefjell nasjonalpark. Denne oppgaven er avgjørende for å kunne beregne bestandsstørrelsen av jerv i Norge og forvalte bestanden i tråd med Stortingets forutsetninger

For øvrig ble det totalt kontrollert 15 skuterførere. Tre av dem ble anmeldt, åtte ble ilagt gebyr og én fikk muntlig veiledning for en mindre forseelse.

Vi stiller oss uforstående til Namsvatn sine påstander om at SNO ikke tok hensyn til rein i området. Våre folk var i dialog med reineierne i forbindelse med kontrollen, uten å få negative tilbakemeldinger.

At det var mye kjørespor i området, som ikke stammer fra SNO sine kjøretøy, kan vi fastslå. Det gjaldt både i stengte løyper og utenfor løypenettet, uten at vi kan si noe om hvem som hadde laget disse.