Sandberg må vise respekt for Stortinget

Usaklige påstander

Trenerer? Styret i Nettverk fjord og kystkommuner tar et kraftig oppgjør med fiskeriminister Per Sandberg (bildet), som de mener trenerer vedtaket i Stortinget om at kystkommunene skal få inntekter fra eksport av ubearbeidet laks og ørret.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

Styret i Nettverket for fjord- og kystkommuner (NFKK) forventer at fiskeriminister Per Sandberg følger opp og sørger for gjennomføring av vedtaket om å gi kystkommunene inntekter fra eksport av norsk ubearbeidet laks og ørret innen neste sommer.

NFKK er overrasket over at ministeren i media uttaler at det ikke lar seg gjøre å innføre en avgift på eksportert ubearbeidet laks og ørret innen neste sommer, slik Stortinget har vedtatt. Statsråden mener tidsfristen er knapp fordi departementet i dag ikke har lovhjemmel til å innføre en avgift, og derfor må skaffe seg det.

Vi oppfatter Sandbergs uttalelser som et forsøk på å trenere et stortingsvedtak i en sak der regjeringspartiene gikk på et nederlag. Dette handler etter vår mening kun om politisk vilje, og ikke om å lete opp mest mulig vanskeligheter for å obstruere framdriften og gjennomføringen. I beste fall blir det applaudert av noen få, men ikke av det store flertall som mener saken er på overtid og som klart sympatiserer med kommunene.

I denne forbindelse ønsker vi å minne regjeringen om at et stortingsflertall bestående av bl.a. regjeringspartiene i statsbudsjettet for 2016 vedtok en flypassasjeravgift som skulle innføres innen 1. april 2016. Da hørte vi ingen som snakket om tidspress, til tross for at også denne saken måtte på høring. Avgiften ble til slutt innført fra 1. juni 2016.

Det gikk altså vel seks måneder fra vedtak til innføring, hvilket viser at dette handler om vilje og ikke tidspress. I saken om eksportavgift på ubearbeidet laks og ørret har regjeringen over ett år på seg.

På vegne av samtlige kystkommuner forventer vi at regjeringen gjennomfører stortingsvedtaket om en eksportavgift på ubearbeidet laks og ørret som skal tilfalle kommuner som legger til rette for at oppdrettsnæringen fortsatt skal være en viktig næring i våre kyst- og fjordområder. Det er på høy tid at vertskommuner som legger til rette og er vertskommuner for en av landets aller viktigste og mest lønnsomme næringer, nå får noe tilbake av den enorme verdiskapingen som skjer i den kommunale sjøallmenningen.

Det er kort og godt ikke rimelig og rettferdig at vertskommunene ikke får sin andel, til tross for at de legger til rette for båndlegging av store og attraktive arealer for eksklusiv bruk til oppdrett av laks og ørret.

Det er denne urettferdigheten Stortinget vil bøte på gjennom sitt vedtak om en avgift på eksporten av ubearbeidet laks og ørret. Nå forventer vi at regjeringen følger opp ved å komme med den nødvendige avklaring, slik at Stortingets vedtak og vilje blir besvart i budsjettframlegget for 2018, og videre slik at den vedtatte avgift blir gjennomført med virkning senest fra og med 1. juli neste år.

Til slutt: NFKK merker seg at regjeringspartiene også bruker som motargument at en slik marginal avgift vil føre til tap av norske arbeidsplasser. Dette er kort og godt svært usaklig og totalt udokumenterte påstander. Stortingets vedtak, som NFKK støtter fullt og helt, innebærer at det ikke skal være en slik avgift på bearbeidet, eller med andre ord foredlet, laks og ørret. Dette for å gi incitament til økt innenlands bearbeiding og dermed flere arbeidsplasser innenlands og lokalt.

I stede for å feilinformere og bruke slike konstruerte motargument, burde heller regjeringspartiene brukt energien på å få redusert tollsatsene på bearbeidet laks og ørret. Det hadde i så fall gitt troverdighet i forhold til deres uttrykte bekymring for norske arbeidsplasser.