Regional organisering av idretten

Ingen hastesak

  Foto: Svein-Tore Hovd

NAMDALSAVISA

Jeg ønsker å nyansere T-As og NAs rapport fra lederrådsmøtet i Nord-Trøndelag idrettskrets forrige uke der organiseringa av idretten i Trøndelag ble drøftet.

Det blir i omtalen fra idrettskretsens lederrådsmøte framstilt som om friidrettskretsen er positive.

Positive til hva?

Det gir ikke referatet noe svar på.

Friidrettskretsen har ligget «på været», fordi vi vil se hvordan idrettskretsene organiserer seg. Vi har et tingvedtak fra 2016 om å gi kretsstyret fullmakt til å utrede framtidig organisering av friidretten og komme tilbake med en sak for vårt kretsting i 2018, eventuelt i ekstraordinært kretsting før dette. I ulike sammenhenger har vi overfor klubbene presentert «løypemeldinger» uten å ha så mye å melde, senest under vårt ledermøte i mars. Friidrettsforbundet har lovfestet at «…Styret fastsetter de geografiske grensene for disse (kretsene) med bakgrunn i organisasjonsmessige prosesser og tingvedtak i kretsene».

Vi kan gjerne oppfatte at Norges idrettsforbund legger ubehagelig press på idrettskretsene om å gjennomføre regionalisering i samsvar med regionreformens sammenslåing av fylker. Men vi kan ikke klandre NIF for å etterleve sine egne lover, som gir Idrettsstyret ansvar og myndighet til å fastsette kretsgrensene.

Vi har IKKE tatt stilling til hvordan vi skal organisere friidretten i Trøndelag. Den organisasjonsmessige behandlinga har så langt vært gjennomført i form av INFORMASJON og diskusjoner, uten konklusjoner.

I den grad vi er positive, er det fordi

1) Idrettskretsen har informert godt under vegs om spørsmål som angår arbeidet med organisering av vårt overordnede ledd – og etter hvert vil gi svar på både økonomiske rammer og trønderidrettens innflytelse i norsk idrett

2) Nord- og Sør-Trøndelag idrettskretser så tydelig uttrykker at det er opp til friidretten som særidrett selv å avgjøre vår organisering

Vi er nå i ferd med å få en del avklaringer rundt idrettskretsenes organisering. Det gir oss et nødvendig grunnlag for å ta vår diskusjon. Vi skal drøfte med vår nabokrets i Sør-Trøndelag. Vi skal drøfte med Norges Friidrettsforbund. Vi skal ikke minst drøfte dette grundig med klubbene i løpet av høsten, men ser ikke per i dag noen grunn til å forhaste oss med en beslutning. Det går dermed mot behandling på ordinært friidrettskretsting våren 2018.

Kretsstyret har så langt ikke noe svar på framtidig organisering – men vi er helt enige om at vi skal lete etter de løsningene som gagner friidretten.

Er det åpenbare fordeler med å slå sammen friidrettskretsene slik at vi får både mer og bedre friidrett, skal vi fordomsfritt drøfte dette.

Greier vi ikke å levere bedre tjenester til klubbene og utøverne med sammenslåing, er det liten grunn til å endre dagens struktur.