Arbeiderpartiet har en god miljøprofil

Hojem svarer Venstre

innspill

OPPGJØR MED VENSTrE Ap-representant Gunnar Hojem argumenterte sterkt mot å tilby staten frivillig vern av en skogeiendom i Botnan. Han finner det urimelig at Venstre beskylder Namsos Ap for å mangle en helhetlig miljøpolitikk av den grunn. 

NAMDALSAVISA

Arbeiderpartiet har en god miljøprofil – samtidig som Arbeiderpartiet ønsker å ivareta arbeidsplasser både til lands og på sjøen. Arbeid for alle er viktig for oss. Trygghet for fremtidige arbeidsplasser er også viktige.

Når Namsos Venstre i NA den 22. juni ønsker å fremstille Arbeiderpartiet som miljøfiendtlig, er det noe som ikke stemmer. Deler av Arbeiderpartiet, hele Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet utgjorde det flertallet som ville utsette saken om vern av skogeiendommen Ekorn i Botnan. Et meget solid flertall, 19 mot 7.


Namsos Venstre etterlyser et helhetlig miljøperspektiv

– Har Ap en miljøpolitikk?

Anne Cecilie Holm og Trond Prytz i Namsos Venstre etterlyser en lokalpolitisk miljøprofil etter utfallet av et par saker i Namsos kommunestyre.

 

Det var faktisk 19 av 26 som syntes saken var for dårlig utredet. Det burde være tilstrekkelig.

Å fremstille denne saken som miljøfiendtlig er i beste fall meningsløst. Gammel skog som er vernet og bare står og faller overende, er nok interessant i forskningsøyemed. Det som imidlertid er helt sikkert er at denne skogen ikke tar opp i seg CO2, men snarere avgir CO2. Dette dreier seg heller ikke om at det er en kommunal eiendom versus private eiendommer. I nordre del av Namsos er det vernet store områder allerede. Fra Liss-Andvika til Jektvika og Røyklia. Almdalen er vernet. Store deler av Ganes og Landfallvika er fredet. Nå vernes store deler av Løddinggårdens skoger.

Det er derfor grunn til å fastslå at vern og miljøhensyn er tatt i stort omfang i vårt område.

Det er også god grunn til å minne om at det er ikke mange åra siden Venstre dro rundt og delte ut granplanter under mottoet: «Plant en gran og ta vare på miljøet». Det er sannelig ikke langt mellom de skiftende standpunkter. Dette kalles for vingling. Det er vel Venstre det?

Det vil dessuten kunne være viktig å sørge for at gjenværende brukere i området kan få tilgang til drivverdig skog. Det er helt klart at et aktivt skogbruk ikke nødvendigvis må være miljøfiendtlig. Det er i voksende skog at CO2-opptaket er høyest og gir best miljøeffekt. Vi er selvsagt også opptatt av at gårdbrukerne i området skal ha muligheter for å utvikle sine bruk. Det skaper trivsel, ei levende bygd og et godt miljø.

Dette er selvsagt ingen stor skogeiendom, men det er viktig for Arbeiderpartiet å markere at vi er opptatt av den enkelte skogbruker – og at vi er opptatt av arbeidsplasser knyttet til skogbruket.

Det er dette denne byen er bygd på. For Arbeiderpartiet er det god miljøpolitikk å sørge for at skogen får vokse og for at folk trygges arbeid.

Det er også viktig for oss å legge forholdene til rette for all vår industri, enten den er på sjøen eller på fast grunn. Det er heller ingen grunn til å fastslå at dagens oppdrettsnæring er spesielt miljøfiendtlig. Innen denne bransjen arbeides det bevisst hele tiden med å bli bedre på alle områder.

For Arbeiderpartiet er det viktig å ta vare på miljøet. Arbeiderpartiet er selvsagt opptatt av biologisk mangfold. For Arbeiderpartiet er det også viktig å ta vare på arbeidsplassene. Arbeiderpartiet har vært og vil alltid være i front for å ta vare på både miljø og arbeidsplasser.