Kvelia-Kvesjøen får kr 450.000 for å ta vare på kulturlandskapet

Nå skal gresset slås!

Det starter med slåtten, så skal det pyntes og hus skal restaureres. Nå skal kulturlandskapet i Kvelia tas vare på.

Skal ta vare på landskapet: Jørgen Bergli (fra venstre), Elgås utmarkslag, Ottar Bergli, Kvelia utviklingslag, Steinar Bach, varaordfører, Jon Strand, rådgiver fagansvar jordbruk Lierne kommune, Anders Mona, fylkesagronom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Hilde Arna Tokle Yri, fagleder kulturminnevern Nord-Trøndelag fylkeskommune, Hilde Kveli, Oppgården og Kirsten Blomdahl Kvemo, Kvelia utviklingslag skal ta vare på kulturlandskapet i Kvelia.   Foto: Roy Nilsen

Ferdig til pe-torsa: Arbeidet med å ta vare på kulturlandskapet ved Oppegården i Kvelia starter nå, og store deler vil være ferdig, slik at besøkende kan nyte godt av det under årets Pe-Torsa.  Foto: Hilde Tokle Yri/NTFK

NAMDALSAVISA

LIERNE: Onsdag ble det første møtet omkring kulturlandskapet i Kvelia holdt. Nå skal det slås, og til Pe-Torsa vil publikum kunne nyte kulturland- skapet i all sin prakt.

I mars ble det bestemt at Kvelia-Kvesjøen skulle bli med i Landbruksdirektoratets «Ti utvalgte kulturlandskap» for 2017. Dette betyr at det vil bli gitt støtte fra staten for å holde kulturlandskapet i Kvelia ved like.

– Vi begynner prosessen og jobben med dette kulturlandskapet nå i år, forteller Anders Mona, fylkesagronom i Nord-Trøndelag.

Det er ikke kun fylkeskommunen som vil være involvert i dette prosjektet. – Det er ei samarbeidsgruppe satt sammen av grunneiere, kommunen og fylket, opplyser Mona.

Slått har høy prioritet

Arbeidet med kulturlandskapet rundt Kvelia-Kvesjøen vil starte så snart som mulig. Området strekker seg fra Kvelia til Muru.

– Det første som skal gjøres er slått. Det må slås mer langs vegkantene blant annet, samt at vi skal rydde opp i en del stier, sier Mona.

– Det vil også bli gjort mer pynting utendørs, samt at vi vil fjerne en del fremmede arter, legger Mona til.

– Vi har også planer om å få bevilget penger til å restaurere flere av de eldre byggene oppe på tomta i Kvelia, sier Mona.

Videre skal verdiene av landskapet som kulturminne kartlegges.

– Vi ønsker å få kartlagt biomangfoldet i området, fotografere de ulike artene og så videre, sier Mona.

Ikke et fredet område

En kan tenke seg at med slik restaurering, kartlegging og slått som er planlagt, at området er fredet. Kulturlandskapet i Kvelia er ikke fredet.

– Det er ikke vernet område. Kulturlandskapet skal fortsatt forvaltes aktivt, presiserer Jon Strand, rådgiver jordbruk i Lierne kommune.

Området skal vise det framtida samtidig som det også skal vise det historiske ved tomta.

– Dette er et helhetlig område. Her kan en se et aktivt miljø, i tillegg til det historiske, sier Mona.

Publikum velkommen

Kulturlandskapet i Kvelia-Kvesjøen vil bli et vakkert område for besøkende.

– Publikum kan ferdes fritt etter hvert som området blir ryddet, og dermed gjort mer tilgjengelig, forteller Mona.

Planen er at store deler skal være ferdig til årets utgave av Pe-Torsa.

Planer flere år fram i tid

Ordninga med utvalgte kulturlandskap i landbruket ble etablert i 2009, og omfatter i dag 32 ulike områder.

– Ordninga gjør at området her i Kvelia vil få kr 450.000 for at det skal holdes ved like, forteller Mona.

Derfor gir det store mulig- heter for å ta godt vare på landskapet.

– Vi vil legge planer for årene framover. Noe skal gjøres hvert år. I år er det slått som har hovedprioriteten, sier Mona.

Kulturlandskapet i Kvelia er ikke Namdalens første bidrag i «Utvalgte kulturlandskap». Allerede i 2009, altså i ordningas første år, ble området Skei og Skeisnesset i Leka kommune tatt med.

Fylkesmannen skal komme med nye forslag til områder som kan velges inn fram mot 2020. Andre områder i Nord-Trøndelag som kan komme med er Frosta–Frostating, Leksvik–sentrumsområde og Rostad–Hustad på Inderøya.