NVE gir klarsignal for Reina kraftverk

Clemens Kraft AS får løyve til å bygge Reina kraftverk i Overhalla. Kraftverket skal kunne produsere strøm for om lag 330 husstander når det står ferdig.

NY KRAFT NVE har gitt tillatelse for bygging av Reina kraftverk i Overhalla. Utbyggingskostnaden er beregnet til 42,8 millioner kroner. 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Clemens Kraft AS, et datterselskap av Opplysningsvesenets fond, har dermed fått igjennom søknaden for bygging av et kraftverk i elva Reina i Overhalla. Kostnaden er beregnet til 42,8 millioner kroner.

Kraftverket vil produsere om lag 6,6 GWh i eit middels år. Dette svarar til straumbruken til omlag 330 husstandar.

Planen tar sikte på å benytte vannet i Reina og sideelva Grøtåa til å bygge en kraftstasjon som tenkes plassert ved Reina – 320 meter ovenfor det store leirraset som endret elveløpet i 2007.

Dammer i turområdet

Inntaket i Reina og Grøtåa er tenkt plassert ikke langt unna den populære turstien mellom Solem og Himovatnet. Ved begge inntakene planlegges det bygging av en tre meter høy og ti meter lang dam i betong.

300 meter fra inntaket i Reina og 400 meter fra inntaket i Grøtåa vil de to rørgatene bli sammenkoblet og ført i ei 1,6 kilometer lang rørgate ned til kraftstasjonen som skal bygges. Rørgata skal tildekkes. Høydeforskjellen mellom inntakene og kraftstasjonen er 130 meter.

Av søknaden går det fram at vannrøret vil få en diameter på 95 centimeter og at rørgata i hele sin lengde vil bli gravd ned og tildekket med masser.

NVE meiner nytten av tiltaket er større enn skader og ulemper for private og allmenne interesser, og det blir lagt vekt på at ei utbygging av kraftverket vil være eit bidrag til økt fornybar kraftproduksjon.

I anleggsfasen vil rørgata ha en bredde på 20 meter og enkelte steder vil det bli behov for sprengning. I denne perioden vil friluftsinteressene bli påvirket, men i begrenset grad, ifølge søknaden til Clemens Kraft AS.

Stiller krav

Konfliktene er primært knytt til mulige konsekvenserfor naturmangfold. Det blir stilt krav om tiltak som skal ta omsyn til laks, sjø-ørret og ål, mellom anna omløpsventil i kraftverket. Med avbøtende tiltak vil ei utbygging ha avgrensa effekter for naturmangfaldet, skriver NVE. Utbyggingsområdet kan være utsatt for kvikkleireskred, og det må gjennomføres geotekniske undersøkelser før utbygging kan finne stad.

Avtale med grunneierne

Clemens Kraft AS samarbeider med grunneierne Inger Lise Moen Sæternes og John Sæternes, Kjell Eidesmo, Birgit Grande og Britt E. Tømmerås og Kari Solem om planene om Reina kraftverk. Det er inngått avtaler om fallrettighetene med de berørte grunneierne.

Konsesjonssøknaden ligger ute til offentlig høring fram til 14. august.