Midtveisevaluering i Namsenvassdraget:

Opprettholder kvotene etter god start på fiskesesongen

I alle deler av Namsenvassdraget har fisket vært normalt eller meget godt i juni i forhold til i fjor.
NAMDALSAVISA

Gode fiskerforhold og et tidlig og godt innsig av alle størrelsesgrupper laks har ført til en god start på fiskesesongen i Namsenvassdraget i år. Elveierlaget har vurdert fangststatistikken og annen tilgjengelig informasjon og har kommet fra til at det er en betydelig sannsynlighet for at gytebestandsmålet vil bli nådd i Namsen og sideelvene i 2017.

De har derfor vedtatt å opprettholde den personlige døgnkvoten på to laks over 1,5 kg. Kvoten på to sjøørret per døgn opprettholdes også.-