70 nye lokaliteter kystlynghei i Vikna kartlagt, men:

Uønskede arter truer

En fersk undersøkelse har kartlagt hele 70 nye lokaliteter med kystlynghei i Vikna, som dermed er et svært viktig område for den truede naturtypen. Men uønskede arter truer sterkt.

TRUSSEL: Line Johansen og Annette Bär fra NIBIO demonstrerer hvordan sitkagran sprer seg i kystlynghei. FOTO: Gry Teten Aune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 

SPRES: Bergfuru som sprer seg i kystlynghei på Vikna. FOTO: Gry Teten Aune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Den ferske rapporten fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag baserer seg på en prosjektperiode som nylig ble avsluttet, og de 70 nye lokalitetene med kystlynghei ble kartlagt i løpet av perioden. Samtidig som rapporten viser at Vikna er et svært viktig område for den trua naturtypen i Nord-Trøndelag, dokumenterer den at fremmede arter sprer seg i nesten alle de kartlagte lokalitetene og truer naturtypen ytterligere.

– Denne nye kunnskapen om kystlynghei blir er nyttig verktøy i forvaltninga av arealene ved kysten. Det betyr også at Vikna har et spesielt ansvar i fylket for denne naturtypen, sier Gry Tveten Aune, som jobber med naturmangfold hos Fylkesmannen.

Rapporten er utarbeidet av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på oppdrag fra Vikna kommune i samarbeid med Fylkesmannen. Dette er gjort som ei oppfølging av arbeidet med trua naturtyper og fremmede arter i kommunen. NIBIO konkluderer også med at svartelistede sitkagran og berg/buskfuru sprer seg raskt til kystlyngheiene på Vikna og utgjør en trussel mot disse.

Den samme rapporten vil også bli brukt som kunnskapsgrunnlag når Fylkesmannen behandler søknader om utsetting av fremmede treslag.

Prosjektet startet i november 2015 og rapporten var ferdigstilt i juni 2017.

Hovedfokuset for prosjektet har vært å lokalisere og verifisere areal med kystlynghei og sitkagran. Rapporten har derfor fått navnet: «Kartlegging av kystlynghei og sitkagran i Vikna kommune, Nord-Trøndelag», opplyses det i en melding fra Fylkesmannen.

Kystlynghei har også status som utvalgt naturtype i henhold til naturmangfoldloven. Dette betyr at områdene skal brukes, men med særlig hensyn til naturmangfoldet. Karakteristisk for lyngheiene er et heipreget område dominert av dvergbusker og særlig røsslyng. Disse områdene har blitt preget av menneskelig drift i flere 1000 år gjennom rydding av skog og kratt, beiting, lyngslått og lyngbrenning.