De eldres vaktbikkje i regjering

MIDDAG: Sykepleier Åshild Lie og vernepleierstudent Kristoffer Romstad serverer middag til beboerne på Namdalseid sykeheim. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

Den 7.august kommer Namdalsavisens leder med kritikk av Fremskrittspartiets eldreomsorg. Her hevdes det at de eldre ikke har fått bedre rettigheter med FrP i regjering. Det er en kritikk som faller på sin egen urimelighet. Helt siden Jon Alvheims tid har Fremskrittspartiet strebet etter å være de eldres vaktbikkje i norsk politikk. En av våre fremste oppgaver i regjering har derfor vært å gi landets eldre den trygghetene og de rettigheten de fortjener.

Trygghet og forutsigbarhet har dessverre vært et fremmedord i norsk eldreomsorg i alt for lang tid. Mange eldre og pårørende har opplevd å måtte kjempe en tung kamp for å få de tjenestene de trenger. Det gjelder spesielt en plass på sykehjem. Og problemet har alt for ofte vært at kommunene har hatt uklare kriterier for tildeling av sykehjemsplass.

Fremskrittspartiet ønsker at eldre skal få en sykehjemsplass når behovet oppstår. Det er derfor vi i regjering har styrket den lovfestede retten til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig. Innen 1.juli i år måtte alle landets kommuner utforme egne forskrifter for tildeling av sykehjemsplass. I disse forskriftene gjorde regjeringen det klart at brukernes behov og legens vurdering skulle vektlegges i større grad enn tidligere. Dette betyr at de eldres rett til sykehjemsplass fremover vil bli vesentlig styrket lokalt.

Fremskrittspartiet har altså holdt sitt løfte om lovfestet rett til pleie- og omsorgsplass, men vi er ikke i mål før en nasjonal forskrift som gjelder hele landet er utarbeidet. Disse forskriftene skal ta utgangspunkt i de beste kriteriene fra de lokale forskrifter for sykehjemsplass. På denne måten ønsker vi å skape like og forutsigbare vilkår for å motta sykehjemsplass, uansett hvor i landet man bor.

Skal imidlertid retten til sykehjemsplass ha noen funksjon, har det vært viktig å sikre nok plasser. I regjering har Fremskrittspartiet derfor økt kommunenes tilskudd til bygging av sykehjem, slik at staten nå tar halve regningen når sykehjem skal bygges. Dette samtidig som vi har sørget for midler til at det kan bygges 10 000 nye sykehjemsplasser. Bare i år settes det av midler til bygging av flere sykehjemsplasser enn Arbeiderpartiet klarte på sine siste fire år. Det handler om å ta eldres trygghet på alvor.

Fremskrittspartiet har altså gjort mye for de eldre gjennom våre fire år i regjering, og det skal vi fortsette med de neste fire årene. Vi skal fortsette å være de eldres vaktbikkje, og kjempe kampen for de som ikke lengre klarer det selv.