Plastbedrift til skifteretten

Fikk krav – meldte oppbud

Tirsdag åpnet Inntrøndelag tingrett konkurs i industribedriften Namdal Plast AS i Namdalseid.

STENGT:Virksomheten ved bedriften i Namdalseid sentrum har stanset. 12 år etter at dagens Namdal Plast startet, måtte bedriften gå til skifteretten og begjære oppbud. 

BOBESTYRER: Inntrøndelag tingrett har oppnevnt advokat Anders Kjøren som bobestyrer. 

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: – Ut fra de dokumentene og opplysningene jeg sitter med så langt, har bedriften meldt oppbud på grunn av et krav fra Marine Harvest, som de ikke har noen mulighet for å møte, sier bobestyrer, advokat Anders Kjøren.

Røde tall

Bedriften som holder til i Namdalseid sentrum, har vært produsent av blant annet tanker, slamavskillere og kar/basseng til ulike formål.

Det selskapet som nå meldte oppbud, har vært i drift siden 2005, da de overtok virk- somheten etter at daværende Namdal Plast gikk konkurs.

Ifølge de offentlige regnskapstallene hadde bedriften ei omsetning både i 2015 og i 2016 på mellom 10,6 og 11 millioner kroner.

Regnskapet for 2016 er gjort opp med minus 323.000 kroner som driftsresultat og et årsresultat på minus 514.0000 kroner.

Bobestyreren sier videre at partene etter planen skulle ha møtt hverandre til forliks- forhandlinger neste uke.

– Ut fra hva jeg har fått opplyst, er det snakk om et erstatningskrav på omkring 5,6 millioner kroner på grunn av feil og mangler ved en leveranse, sier advokaten.

Kjøren sier at bedriften ikke hadde økonomiske muligheter til å gå i gang med en slik prosess.

– Kravet ble en utløsende faktor, men må også sees i sammenheng med at bedriften over tid har hatt økonomiske utfordringer, sier Kjøren.

Han sier videre at bedriften etter det han har fått opplyst, har ei samla gjeld på omkring 2,3 millioner kroner

– Vi skal ha første skifte- samling på Steinkjer i slutten av september. fram til da skal jeg skaffe meg oversikt over selskapet, og sette i gang prosessen med å finne nye eiere som kan videreføre virksom- heten, sier advokaten.

Ifølge Kjøren hadde Namdal Plast ved oppbudet samlede bokførte verdier på omkring tre millioner kroner.

Leit

Ordfører Steinar Lyngstad synes det er leit at bedriften måtte stenge.

– Det var en trist beskjed. Vi har ikke flere arbeidsplasser i Namdalseid enn at vi trenger hver eneste en, sier han.

Da bedriften startet i 2005, fikk de et lån av Namdalseid kommune knyttet til starten. I 2013 ble bedriften inn- vilget rente- og betalingsfrihet på lånet for perioden 2013–2017. Ifølge bobestyrer dreier det seg om 90.000 kroner.

– Det er nok et egenkapitallån fra et fond vi har til slike formål. Og det er risikokapital som vi er forberedt på at kan gå tapt, slik at det økonomiske har mindre betydning. Det viktige nå er å se om det er en mulighet for en ny oppstart, og jeg håper selvsagt at noe slik kan skje, sier Lyngstad.