Stans urettferdigheten!

  Foto: Kallestad, Gorm

NAMDALSAVISA

Det haster med å legge om regelverket for laksesykdommen PD! Et i realiteten nasjonalt ansvar er gjennom år veltet over på noen få foretak i Nord-Trøndelag. Det gir urimelig forskjellsbehandling – som igjen truer arbeidshverdagen for mange av våre medlemmer.

Utfallet for ny PD-forvaltning er ennå ikke klar. Fortsatt hviler et teppe av usikkerhet over et fåtall bedrifter i Namdalen. Ved funn av PD-virus i dette produksjonsområdet har Mattilsynet krevd fisken fjernet eller slaktet. Gjerne lenge før den er ferdig produsert.

Følgen er at flere hundre ansatte i til dels lange perioder har vært rammet av permittering og bortfall av inntekt. Det på grunnlag av en utfordring som i andre deler av Sør-Norge blir håndtert helt annerledes. Virusvarianten SAV2 blir helt opp til Buholmråsa ikke forsøkt stanset krav om fjerning eller utslakting. Den vesentlige følgen er dermed urettferdighet for de selskapene som ikke har mulighet til å flytte laks inn i PD-sonen i Sør-Trøndelag. Og ikke minst har dagens regelverk også stanset mye arbeid på Namdalskysten ettersom smittet fisk som er transportert ut av distriktet ikke kan tas tilbake for planlagt produksjon og bearbeiding.

En høy andel av de berørte arbeidstakerne er medlemmer hos oss. Vi har med stor, og dessverre stigende, bekymring sett følgene for enkeltpersoner og deres familier. For oss i LO/Fellesforbundet regionalt er det et klart paradoks at trygghet og forutsigbarhet i en marginal næringsregion ofres på et nokså uforståelig og åpenbart urettferdig grunnlag.

Hvis det er slik at PD er et problem for havbruksnæringa langs store deler av kysten, faller det urimelig at berørte eiere og ansatte i et svært begrenset område skal bekoste hele prisen for nasjonal bekjemping. Ringvirkningene rammer også mange tilknyttede aktører og virksomheter, noe som kan svekke helt grunnleggende funksjoner i lokalsamfunn.

Videre vil vi fra arbeidstakernes ståsted få advare mot mulige kompensasjonsordninger uten at forvaltningen endres. Frykten er at dette kun vil forsterke problemene ved at det blir enda mindre råstoff og tilhørende oppgaver å ivareta for våre arbeidstakere.

LO/Fellesforbundet har også over tid merket seg at de aktuelle sjømatbedriftene i høy grad har prioritert langsiktighet og til dels arbeidsintensive løsninger. Noe som kommer regionen og fellesskapet til gode. Drift av egne slakteribedrifter, samt til dels stor andel bearbeiding av råstoff, er eksempel på dette. Vi vil også peke at landindustrien, så vel som sjøsiden, innen havbruksnæringa i Ytre Namdal over tid har vært privilegert med stabil og høyt kvalifisert arbeidskraft.

Vi ser reell fare for at fortsatt usikkerhet knyttet til ulik forvaltningspraksis kan velte dette. Tross at merkevaren sjømat er et viktig fundament for verdiskapingen i Namdalen, kan «PD-spøkelset» og bortfall av sysselsetting rive ned både framtidstro og opparbeidet omdømme.

Det vil være en ulykke for de berørte kystsamfunnene og hele Nord-Trøndelag om det blant ungdommen, framtidas arbeidskraft, får feste seg en holdning om at jobber innen sjømatnæringa i Namdalen ikke er trygge og stabile. Vi som arbeidstakernes organisasjoner har her felles interesse med langsiktige eiere av lokale havbruksselskap.

Forvaltningen må endres slik at de berørte selskapene får beholde fisken til den er ferdig produsert. Innsatsen mot PD må rettes inn mot tiltak og virkemidler som forebygger uten at virksomhet og arbeidsplasser i en relativt sett liten region settes i spill.

LO og Fellesforbundet krever at PD-forvaltningen endres slik at regionale selskap i Nord-Trøndelag får jevnstilte vilkår og rammebetingelser med sjømatnæringa for øvrig.


Bjørg Storheil, leder LO Ytre Namdal

Knut Skåle, Fellesforbundet

Anne Grethe Myrvold, NNN AVD 125, Ytre Namdal