Biologisk mangfold

Innspill

ros Statsråd Helgesen roser skogeiere som avstår deler av sine eiendommer til skogvern. Målet er å verne ti prosent av Norges skoger. 

Gjennom samarbeidet oppnår vi økt skogvern, respekt for privat eiendomsrett og mindre konflikter.

NAMDALSAVISA

Skogen hører hjemme i den norske folkesjela. Og det er mye og mangt som har sitt hjem i skogen. Nær halvparten av alle truede arter i Norge lever i skog. Derfor er skogvern så viktig. I Nord-Trøndelag fylke har vi på fire år vernet hele 27 flotte skogområder.

Aldri har det vært brukt mer penger på å verne skog her i landet enn nå. De seneste fire årene har vi brukt nær 1,5 milliarder kroner, og 249 viktige skogområder over hele landet er vernet. Og dette har skjedd helt frivillig fra skogeiernes side. Vi verner skog for å sikre truet naturmangfold, og for at alle skal kunne oppleve en variert og spennende natur. Samarbeidet med skogeierne om frivillig vern er blitt vårt viktigste virkemiddel for å hindre at arter dør ut.

Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er sjeldne internasjonalt. Vern av skogområder er et effektivt tiltak for å hindre at arter forsvinner fra norsk natur. Dette reduserer behovet for skreddersydde tiltak rettet mot truede enkeltarter og skogtyper.

Skogvern skal sikre at et representativt utvalg av skog blir tatt vare på for fremtidige generasjoner. Skogvern bidrar også til oppfyllelse av viktige internasjonale mål, blant annet i FN-konvensjonen om biologisk mangfold.

På 1990-tallet skapte skogvern konflikter mellom myndigheter og skogeiere. Slike konflikter er nå historie. Siden 2002 har myndigheter og skogeiere samarbeidet om frivillig skogvern, der skogeiere kan tilby skog med viktige naturkvaliteter for vern mot en avtalt erstatning.

Etter snart femten års sam- arbeid har vi nå vernet 360 slike skogområder ved frivillig vern av privateid skog. Det er i tillegg planlagt vernet nær hundre nye skogområder i høst, noe som viser at det har skjedd et taktskifte i skogvernet.

Regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre ble i fjor enige om tidenes høyeste skogvernbevilgning på 442 millioner kroner for 2017. Vi har på fire år bevilget nær 1500 millioner kroner til skogvern. Det er mer enn forrige regjering gjorde på sine åtte år. Vi har altså mer enn doblet satsingen på skogvern.

Det er nå vernet vel tre prosent av det produktive skogarealet, og vel fire prosent av det samlede skogarealet i Norge.

Også offentlig eid skog er viktig i skogvernet. Stortinget ba i 2015 om en gjennomgang av Statskogs arealer med sikte på vern. Så sent som i juni i år vernet vi 19 skogområder, hvorav ti områder eid av Statskog.

Skogeiere som verner en del av skogen sin fortjener en honnør. De bidrar til at vi kan nå både nasjonale skogvernmål og internasjonale mål for naturmangfold. Gjennom samarbeidet oppnår vi økt skogvern, respekt for privat eiendomsrett og mindre konflikter.

Jeg er trygg på at private skogeiere fortsatt vil tilby viktige skogområder for vern, slik at vi kan nærme oss det vedtatte målet om vern av ti prosent av Norges skoger.