Her må du kanskje passe litt ekstra godt på:

Nytt dyr i skiltjungelen

Vikeplikt eller fare for fallende gjenstander? Nytt skilt på Ranemsletta en anelse tvetydig.

NY VRI Nytt kjøremønster på Ranemsletta, men noen har kanksje ikke lest skiltforskriften før de skrudde opp det nye skiltet.   Foto: Roger Hasselvold

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Mandag oppdaget bilførere og andre at det hadde kommet opp et nytt skilt i krysset Namsengata – Svalivegen.

Tidligere har det vært vanlig høyreregel når man skulle kjøre ut fra butikkene ved kommunehuset i Overhalla, men mandag hadde noen tydeligvis gjort et forsøk på innføre en ny trafikkbestemmelse for trafikken fra Namsengata. Eller er dette en statlig varseltrekant?

Vi antar – uten at noen fra skiltmyndigheten kan bekrefte dette – at det skal være vikeplikt for dem som skal kjøre ut på Svalivegen. Skilt nummer 202 Vikeplikt «Skiltet angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg», heter det i skiltforskriften.

Skiltet er derimot ikke å finne i de norske trafikkreglene. Slik det er montert er det et fareskilt, uten nærmere angitt fare av noe slag, hvis da ikke spissen som peker oppover gir en antydning om at man skal se opp for noe?

Ifølge Statens vegvesen har vi nesten 300 forskjellige offentlige trafikkskilt i Norge.

I Håndbok V320 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt finner vi følgende sjekkliste:

• Skal det være vikepliktskilt eller fletteskilt?

• På ramper med vikeplikt – står vikepliktsskiltet riktig?

• Er oppmerkingen av vikelinjen tilfredsstillende?

• Er det behov for forvarsling av vikeplikt? Er det tilstrekkelig med forkjørsvegskilt?

Sjekk gjentakelse etter kryss.

• Er opphevelse av forkjørsvegen skiltet riktig?

• Er skilt som kan stå sammen med forkjørsvegskiltet, samlet på samme stolpe?

• Er alle sideveger skiltet med vikeplikt?

• Er sidevegskiltingen riktig? Vurder om tosidig vikepliktskilting trengs, plassering ift. vikelinje, plassering ift. kryssende g/s-veg.

• Er det behov for å bruke underskilt 822 «Forløp av forkjørsveg»?

• Er skiltstørrelse riktig?


Videre kan vi lese i Håndbok N300 Del 2 – Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt:

«Det skal påses at skiltets forside ikke er synlig til misforståelse for førere på kryssende veg. For å unngå dette, kan det være nødvendig å plassere skiltet i en annen vinkel enn 90° i forhold til kjøreretningen på tilfarten».

Rom for tolkning eller ikke til å misforstå. Kjør pent!