Legene i helseforetaket i konflikt med direktør Torbjørn Aas

Opprør mot ny organisering

Det er legeopprør i Helse Nord-Trøndelag, etter at direktør Torbjørn Aas tirsdag besluttet ny organisering i fire klinikker.

Samstemte Også i Namsos er misnøyen mot den nye organiseringen stor. Legeforeningen er samstemt i kritikken mot at direktør Torbjørn Aas ikke hensyntok legenes krav om at avdelingsleder ved sykehusene skal besettes av leger.  

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Det har vært diskusjoner og drøftinger mellom legeforeningene og sykehusdirektør Torbjørn Aas siden juni, etter at han startet arbeidet med fase to av prestisjeprosjektet «Pasientorientert organisering» i Helse Nord-Trøndelag.

Denne fasen går på organiseringen av ledernivå tre og fire – bak direktøren selv og klinikklederne – på avdelingene og seksjonene i klinikkene i helseforetaket.


Økonomien i Helse Nord-Trøndelag fra solide overskudd til underskudd

– Skjønner det ikke

Ansatterepresentant Rolf Gunnar Larsen etterlyser en oppgavefordeling mellom sykehusene i fylket for å få økonomien på rett kjøl.

 

Nytt fra 1. november

Nå har direktøren fattet sin beslutning.

– Tirsdag ble det besluttet organisering av de fire resterende klinikkene; Klinikk for kvinne, barn og familie, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Klinikk for medisinsk service og Klinikk for kirurgi. Det ble i tillegg tatt beslutning på funksjonsbeskrivelse for funksjonen som avdelingsoverlege – medisinskfaglig rådgiver – i Helse Nord-Trøndelag. Iverksettelse av beslutningen er 1. november 2017, forteller Aas.

Det er nettopp funksjonsbeskrivelsen av rollen som avdelingsoverlege som får legene til å reagere. Legeforeningene mener avdelingsoverlegen fratas beslutningsmyndighet, både økonomisk og faglig. I stedet blir avdelingsoverlegen en medisinskfaglig rådgiver for avdelingsleder og klinikkleder.


Helseforetaket 2016: Avvik på 59,5 millioner

Helse Nord-Trøndelag budsjetterte med 53,6 millioner i overskudd – men endte nesten seks millioner i minus. Slik forklarer økonomisjefen de røde tallene i 2016.

 

Enhetlig ledelse

– Prinsipper og rammer for organisering og ledelse i norske sykehus er hjemlet i helselovgivningen. Dette, sammen med øvrige spilleregler i norsk arbeidsliv, har vært utgangspunktet og forutsetningen for min beslutning. Dette innebærer at vi må fylle kravet om såkalt enhetlig ledelse, som innebærer at en leder skal ha både det administrative og faglige ansvaret for den enheten vedkommende er leder for. I tillegg må vi forholde oss til prinsippet om profesjonsnøytral ledelse, som betyr at det ikke kan kreves en særskilt utdanning for å bli leder. Alle yrkesgrupper kan bekle lederstillinger i sykehus. Til sist er det slik at alle stillinger skal besettes av den som er best kvalifisert til jobben. Dette kalles kvalifikasjonsprinsippet, sier Aas.

Det møter motbør i korridorene, hvor de hvite frakkene krever fortrinnsrett:

«Vi mener foreslått omorganisering uten leger på nivå 3 er svært sårbar for feil og dårlige prioriteringer. (...) Det er selvfølgelig ikke et krav om kun å ha leger i alle lederposisjoner, men vi mener at leder på nivå 3 bør være legespesialist, med mulighet for kommunikasjon direkte til klinikkleder, innflytelse på økonomiske prioritering, ha siste ordet i medisinskfaglig avgjørelser og ha ansvaret for utdanning av sine ansatte», skriver legene i en protokolltilførsel fra det siste drøftingsmøtet med Aas forrige fredag.


– Jeg tror begge sykehusene taper

Mathis Heibert ved Sykehuset Namsos mener at innføringa av den nye sykehusmodellen virker mer «direktørorientert» enn «pasientorientert».

 

Sinnene i kok

Forslaget om at klinikkene kan ansette avdelingsledere uten legespesialisering, er ikke nytt.

– Det har alltid vært slik at dette er mulig, og er slik er det i alle helseforetak. Det er da viktig å være klar over at det å være avdelingsleder ikke er det samme som å være avdelingsoverlege, selv om det også finnes flere tilfeller hvor dette er en og samme person, også i Helse Nord-Trøndelag. Det er altså ingen endring fra dagens praksis i det som er besluttet på dette punktet, påpeker Aas.

Legeforeningene mener imidlertid det er nødvendig med medisinsk kunnskap blant avdelingslederen. I de tilfeller lederne ikke har den kompetansen, vil det ansettes medisinskfaglige rådgivere, som Aas har valgt å kalle avdelingsoverleger.

Jobbet i utvalg

– Det har i løpet av høsten blitt jobbet i et partssammensatt utvalg, hvor oppdraget har vært å beskrive avdelingsoverlegens funksjon og organisering. I den besluttede funksjonsbeskrivelsen er avdelingsoverlegens rolle og ansvar tydeliggjort, i tråd med kravene i Spesialisthelsetjenesteloven, sier Aas.

Legene reagerer imidlertid på at direktøren ikke har lyttet til legenes krav om å få avdelingslederjobbene.

«I etterkant av de partssammensatte drøftingene stiller man seg undrende til hva som var hensikten med dette samarbeidet, da det fremstår som om ledelsen, herunder direktøren i HNT, allerede i forkant hadde bestemt seg for hva som skulle bli utfallet», heter det i protokolltilførselen.

Mistillit

I prosessen som har pågått de siste fire-fem månedene, har de legetillitsvalgte gjennomført egne høringer blant sine medlemmer. Reaksjonene har til dels vært sterke.

«Etter min vurdering viser han (Aas, journ.anm.) mangel på innsikt i det å lede et helseforetak, han viser liten interesse for å tilegne seg slik kunnskap. Det sistnevnte er det mest alvorlige, slik jeg ser det. Jeg tror ikke man kommer utenom å uttrykke mistillit til han som direktør for HNT», går det fram i en e-post fra det som omtales som et «eksempel på svar» fra en erfaren overlege, som de tillitsvalgte la fram i drøftelsesmøtet sist fredag.

De øvrige fagorganisasjoner ved sykehusene stiller seg imidlertid bak direktørens forslag til organisasjonsmodell.

– Som direktør er jeg avhengig av tillit hos alle yrkesgrupper og hos eieren. Det har vist seg utfordrende å balansere dette opp mot legenes krav om at bare leger kan være ledere på nivå tre. Jeg kan ikke fravike lovgivers prinsipper og arbeidslivets spilleregler for øvrig. Det er derfor veldig gledelig at alle øvrige fagforeninger har stilt seg bak mitt forslag til organisering. For øvrig er denne beslutningen helt på linje med hva som er praksis og forutsetninger i andre helseforetak i landet, sier Aas.

Han påpeker at det allerede er mange leger som er avdelingsledere, og at han gjerne ser at flere leger kan konkurrere om lederstillinger i Helse Nord-Trøndelag.

Tynnslitt

Legene erkjenner at organiseringen til Torbjørn Aas er lovlig, men kaller den en nødløsning.

Hovedtillitsvalgt Olaf Kleinau blant legene ved Sykehuset Levanger, sier legene ved begge sykehusene i Nord-Trøndelag er mektig provosert over beslutningen til administrerende direktør Torbjørn Aas om ny organisering av klinikkene.

– Tillitsforholdet er belastet og tynnslitt. Men det er for tidlig å konkludere, vi skal se på saken når vi er samlet igjen. Vi har stått i denne prosessen siden juni, og det har vært krevende, sier overlege Kleinau.