Bindal og framtidig kommunetilhørighet

– Ordførerens usannheter

Innspill

Hvem taler sant? Leder Magnar Bøkestad i Bindal Venstre mener at ordfører Britt Helstad (Ap) farer med usannheter på flere områder i saken rundt kommunesammenslåing, Frontene er harde i Bindal kommune dette spørsmålet.  Foto: Bjørn Tore Ness

Bindals utfordringer i framtida ble ikke nevnt med ett eneste ord for komiteen.

Magnar Bøkestad, Bindal Venstre  Foto: Sturla Nordbøe

NAMDALSAVISA

Bindals-ordfører Britt Helstad var nylig på høring i kommunalkomiteen. Hovedinnlegget var en oppsummering av det som har vært bra i Bindal. Greit nok det.

Jeg stusset på opplysninger om at sammenslåing er negativt for næringslivet i Bindal. Næringslivet er orientert sørover. Ungdom flytter hjem, sier ordføreren, og det er positivt, men folketallet synker. «Mindre arbeidsplasser på rådhuset». Hvem har sagt det? Dessuten må vel målet vårt som politikere være gode tjenester, ikke sysselsetting på rådhusene.

Så gjentar hun usannheten om tvangssammenslåing. Bindalingene er som alle vet, ikke spurt. Kommunestyrets enstemmige vedtak var tuftet på forutsetninger om blokk-kommune nordover, da Bindal ikke ville klare alt alene. Forutsetning- ene for vedtakene er dermed ikke til stede lenger, og påstandene som gjentas er derfor ikke en ordfører verdig. Hun bør i alle fall vise respekt for mindretallet i kommunestyret, siden hun er ordfører for ALLE, ikke bare Arbeiderpartiet.

Så til det viktigste:

Bindals utfordringer i framtida ble ikke nevnt med ett eneste ord for komiteen.

Lånegjelden i morgen er ikke nevnt, kun dagens, og den forskjellen er stor, meget stor.

Konklusjonen fra Telemarksforskning er låst ned i ordførerens skuff, og forties.

Var kommuneøkonomien god når Ap ville legge ned to ungdomsskoleklasser og en grendeskole grunnet pengemangel?

Er kommuneøkonomien god når vi må innføre maks eiendomsskatt på alle boliger, og fondene nå brukes til drift?

Mangel på attraktive kompetansemiljøer og ønsket kompetanse, er ikke nevnt.

Rådmannen tilkjennegir at han sliter med framtidige budsjettbalanser, selv med dramatiske kutt.

I spørrerunden til slutt i komitemøtet, sier ordføreren: «Bindalingene skjønner ikke hvorfor vi er tvangssammenslått. Vi har to enstemmige kommunestyrevedtak, spørreundersøkelse og avstemming». Sitat slutt.

Kommunestyrevedtakene har jeg kommentert. De er verdiløse, da forutsetningene ikke lenger er til stede.

Spørreundersøkelsen på Austra hadde ikke med det viktigste spørsmålet i denne sammenhengen, nemlig om de ville tilhøre en sammenslått storkommune. Frykter man svaret, spør man heller ikke.

Så må ordføreren som påstår å være feilsitert i lokalmedia, forklare oss hvilke avstemminger som kommunen har avholdt?

Den eneste avstemningen som ble foretatt, var på et folkemøte for Bindalshalvøya i mai 2015. Der var bare ca. 6 prosent mot sammenslåing. Ca. 73 prosent for, mens resten var i tenkeboksen. I media i dag diskuteres en forskningsrapport om alle folkeavstemningene i Kommune-Norge hadde relevante nok alternativer. Dette blir litt komisk for Bindals befolkning.

Her bestemmer 11 personer fra Ap og Sp hva bindalingene skal mene om hva som er best for oss i framtida. Hva vi bindalingene selv mener, er ikke interessant for disse representantene. De lurer nå på hvorfor vi er sammenslått.

Jeg lar disse fakta stå, og ordføreren skal slippe å svare.

Som en forklaring på hvorfor vi er sammenslått, kan en av grunnene være at Bindal Venstre og Venstre-lagene i storkommunen jobbet aktivt for å få dette til. Vi har brukt mangelen på demokratisk prosess i Bindal, og folkemøtet på Bindalseidet som argumenter, i tillegg til fakta om framtidens utfordringer basert på rapporten om Bindal fra Telemarksforskning. Vi har kommunisert og informert om fakta til forrige og nåværende medlemmer av Kommunalkomiteen fra V/H/KrF/SV/Frp. De syntes opplysningene våre var interessante.

Bindal Venstre håper at det for det første ikke søkes om reversering fra Bindal. I tilfelle søknad, må bindalingene få nøytral informasjon fra uhildete fagpersoner om konsekvensene med begge alternativene i framtida. Deretter må det holdes folkeavstemninger, kretsvis.

Bindal Venstre er enig i at innbyggerne til nå har hatt relativt godt tjenestetilbud. Bindal Venstre ønsker at bindalingene i framtida skal motta gode tjenester der de bor, fra tjenesteytere med god kompetanse, og som kjenner oss godt.

Vi har sterk tro på at tjenestene og kvaliteten på disse ivaretas best i robuste kompetanse-miljøer i administrasjonen. Derfor må vi søke et større fellesskap med muligheter for noe rasjonalisering og kompetansebygging.

Dette er kun en administrativ reform, og vi skal alle fortsatt bo og trives der vi bor i livs- kraftige og attraktive grender.

Vi tror ikke at sammenslåing av kommunene løser alle problemer, men vi er overbevist om at målet om god tjeneste- yting og tryggere økonomi, går gjennom samordning i gode kompetansemiljøer.

Bedrifter og organisasjoner som sa at siden alt var bra i går, og tilstanden er god i dag, så må det gå bra i morgen også, eksisterer ikke lenger. Omstilling og endring var ikke påkrevet. Om noen fortsatt eksisterer, har de i tilfelle byttet ut hele styret.

Venstre i regionen jobber fortsatt med prosessen for å få med alle partier, alle ansatte i kommunene og befolkningen for øvrig, til kreativ tenking rundt en administrativ struktur som vil være formålstjenlig for regionen vår, og alle 11000 innbyggere som bor her. Vi skal bygge et vinnerlag sammen. Spillerne på et vinnerlag spiller hverandre gode, sa Nils Arne Eggen.