Spennende regiondannelse – skaper muligheter for Namdalen

Nyttig politisk verksted

Innspill

Viktig samarbeid Leder Terje Sørvik for hovedutvalget for næring i Trøndelag roser namdalske politiske ledere for at de står samlet bak Namdal regionråd. Det er særdeles viktig å stå sterkt samlet i det nye Trøndelag hvor Trondheim og omegn har de fleste arbeidsplassene, Trøndelags naturressurser ligger ikke innenfor bygrensene til Trondheim. De ligger ute i distriktene – enten det gjelder hav, jord, skog eller fjell, skriver Sørvik. 

Terje Sørvik 

NAMDALSAVISA

Det er historisk sus over Namdalstinget når formannskapsmedlemmene i 14 kommuner i Namdalen, inkludert Osen, møtes 24.november for å stifte Namdal regionråd. Samhandling og felles strategier for det regionale samarbeidet i den nordligste regionen i Trøndelag gir styrke og framtidsmuligheter!

Et så stort regionråd i Namdalen er en konsekvens av de mange prosessene og endringene i samfunnsstrukturer de siste åra. Sammenslåing til ett nytt fylke er en av disse prosessene. Trøndelag, med storbyen Trondheim i sin midte, gir samfunnsstyring og regional utvikling andre dimensjoner enn hvordan det har fungert i Nord-Trøndelag med sine mer jevnbyrdige regioner.

Også i Namdalen har kommunereformen gitt utslag i kommunesammenslåinger med en frivillig kommunesammenslåing i Namdalen (Namsos, Namdalseid, Fosnes) og en potensiell tvangssammenslåing (Nærøy, Vikna, Leka, Bindal). Sammen med avvikling av Midtre Namdal samkommune, gir dette endrede samfunns- og næringsstrukturer for innbyggerne og nærings- og arbeidslivet i regionen.

Strukturendringene gir utfordringer men også uante muligheter. Disse er namdalingene i ferd med å gripe tak i!

I jobbinga med felles Trøndelag har det slått meg mange ganger ei sterkere bevissthet og erkjennelse av at Trøndelag består av svært rike naturressurser – og at namdalingene sammen med andre regionene har et oppriktig sterkt ønske om å kunne utnytte og utvikle ressursene optimalt.

Vi må ikke glemme Trondheims kraft som storby i norsk sammenheng er åpenbar. Det er en kraft som kan forsterkes og gi ytterligere vekst og utvikling i hele Trøndelag. Som toneangivende universitets- og forskningsby har Trondheim en unik posisjon, ikke bare regionalt men også nasjonalt. MEN Trøndelags naturressurser ligger ikke innenfor bygrensene til Trondheim. De ligger ute i distriktene – enten det gjelder hav, jord, skog eller fjell.

Likevel er det en kjensgjerning at Trondheim og omland bidrar til størst vekst og flest nye arbeidsplasser.

I det nye fylket er strekninga Orkanger–Trondheim–Steinkjer den definerte og åpenbare vekstaksen. Men vekstambisjonene til Trøndelag gjelder hele Trøndelag, og ikke bare denne aksen. Vi ønsker å ta hele regionen i bruk.


Jeg har fulgt regionsamarbeidet i Namdalen tett gjennom mange år, og har sett hvordan samspillet kommunene imellom har utviklet seg positivt. Å erkjenne at vi må framstå med en stemme og at vi står langt sterkere ved å forene kreftene enn ved å opptre som enkeltaktører i konkurranse med hverandre.

Gjennom samspill og samling om regionens felles interesser, har Namdalen virkelig satt seg selv på kartet – som en region som forsterker de viktigste sakene og argumenter gjennom felles uttalelser og vedtak. Namdalen har blitt en region som blir lyttet til.

Dette har ordførersamarbeidet Region Namdal over år oppnådd. Slik jeg har erfart dette samarbeidet, er styrken i forumet forsterket gjennom økt tillit og respekt ordførerne imellom. Ulike interesser, ståsted eller synspunkter har bidratt til gode drøftinger og flyttet grensene for hva det går an å samles om. Konsensus har vært et sentralt begrep i samarbeidet, og synes å være et bærende element når samarbeidet går over i et permanent regionråd.

Namdal regionråds ambisjon er å være et politisk verksted som skal fremme Namdalens interesser, utnytte potensial der det kan gi vekst i regionen, og redusere avstandsulemper og andre hinder for vekst.

Dette er spennende tenking, og det er interessant å se hvordan dette smitter på andre regioner i Trøndelag. De sørligste kommunene mot Hedmark og Oppland har i høst dannet regionrådet Trøndelag Sør – for å gi seg selv bedre mulighet til utvikling og posisjon i nye Trøndelag. Det er også åpenbar bevegelse i andre regionstrukturer i det nye fylket.

Det er mange likheter mellom ulike regioner i Trøndelag – og et nytt potensial for å utveksle interesser og muligheter. Blant annet mellom fjell- og innlandskommunene i de to tidligere fylkene. Det samme er aktuelt mellom kystkommunene i sør og nord. I det hele tatt ser vi at det er muligheter for nye allianser som styrker nærings- og samfunnsliv i de ulike delene av Trøndelag.

Vi må huske på at den største ressursene er menneskene som bor i hele regionen. Innbyggerne sitter på nøkkelen til nærings- og samfunnsutvikling. Det betinger aktiv deltakelse, pågangsmot og engasjement. Politikerne har en avgjørende rolle i få omsatt dette i virkningsfulle tiltak.

Med nye Namdal regionråd gjør vi namdalinger et riktig og viktig strategisk grep for å sikre oss framtidige muligheter for vekst og utvikling. Gleder meg til fortsettelsen og ønsker alle oss namdalinger lykke til!