Dagtilbud for personer med demens – realitet i 2018?

Eldreomsorg

Grethe Bøgh Næss 

NAMDALSAVISA

Namsos demensforening har i flere år argumentert for behovet for å få etablert et tilrettelagt dagtilbud for personer med demenssykdom i Namsos kommune. Det er flere hundre hjemmeboende personer med kognitiv svikt og demenssykdommer i kommunen. Disse personene er en sammensatt gruppe med forskjellige grunnsykdommer og forskjellig grad av kognitiv svikt.

Det er godt dokumentert at forløpet av sykdommen kan påvirkes av individuelt tilpassede behandlings- og aktivitetstiltak. Både funksjonsnivå og livskvalitet kan påvirkes, samtidig som det kan bidra til at behovet for heldøgns pleie og omsorg kan utsettes. Individuelt tilpasset dagtilbud er først og fremst viktig for de med demenssykdom og deres pårørende, men kan også sees på som en fornuftig samfunnsøkonomisk investering.


Formannskapet støtter rådmannens forslag

Ikke råd til dagtilbud for demente i denne omgang

Mange i formannskapet støtter ambisjonen om å opprette et dagtilbud for demente i Namsos. Men kun tre stemte for SVs forslag om å få det realisert i denne omgang.

 

Det var i fjor stort engasjementet rundt behovet for et tilrettelagt dagtilbud for personer med demenssykdom. Ved budsjettbehandlinga i kommunestyret desember 2016 stemte SV, V og Frp for SVs forslag om å etablere dagtilbud fra senest august 2017, mens Ap, H, Sp og KrF fremmet forslag om å be rådmannen framlegge sak om dimensjonering og kvalitet på dagtilbudet for demente, slik at det kunne etableres et utvidet tilbud fra 2018. Dette ble vedtatt, selv om flere representanter uttrykte at det ikke var med lett hjerte at de måtte vente til 2018 med å få det til.


 

Det var derfor med stor forventning at vi i Namsos demensforening leste rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan for 2018–2019. Desto større var overraskelsen og skuffelsen over at dagtilbud for personer med demens ikke sto på lista over nye tiltak for 2018. Det finner vi først på 5.plass over «ønskede tiltak».

Namsos demensforening forventer at kommunestyrets representanter følger opp sine uttalelser fra behandlinga av fjorårets budsjett, slik at Namsos kommune får et tilrettelagt dagtilbud. Dette handler også om politikernes omdømme.