Framtid med Nærøy og Vikna eller alene

Bindalingene får gi råd

Et enstemmig kommunestyre nullstiller prosessen rundt Bindals kommuneframtid. Nå blir det rådgivende folkeavstemning om saken 26 februar 2018.

I MÅL Etter en lang debatt ble ordfører Britt Helsad (Ap) og Høyres gruppeleder Petter BJørnli enige om folkeavstemning  Foto: Sturla Nordbøe

Motstander «Gammelordfører» Magne Paulsen (Ap) talte mot kommunesammenslåing.  Foto: Sturla Nordbøe

NAMDALSAVISA

BINDAL: Etter flere gruppemøter og gruppeledermøter endte kommunestyret opp med et enstemmig vedtak, minus på ett punkt: aldersgrense for å stemme. Med 12 mot 5 stemmer vedtok politikerne at 16-åringene skal få avgi stemme. Det ble en lang og grundig debatt før den endelige avgjørelsen. En debatt blant annet Høyres Petter Bjørnli mente burde vært holdt for lenge siden.

– Vi har ikke hatt noen god prosess i Bindal i denne saken. I dag er første gang vi har fått debattert dette, sa Bjørnli.

Rådmann Knut Toresen redegjorde ved innledninga til møtet om sitt saksframlegg som endte i at han rådet politikerne til å gå i forhandling med Nærøy og Vikna om en kommunesammenslåing. Bakgrunnen var kommunestyrets vedtak fra i november om å få utredet en sak om reversering av det skalte tvangsvedtaket om Stortinget åpnet for dette. Nå omgjorde Stortinget vedtaket slik at Bindal slipper å søke, men rådmannen mente likevel kommunens framtidige, økonomiske situasjon gjorde at Bindal likevel budet fortsette sammenslåingsprosessen.

Ros gitt til flere

Knut Toresen hadde basert sin saksutredning på to rapporter fra Telemarksforskning, som konkluderte med ei utfordrende framtid for Bindal ved å stå alene. Rådmannen fikk mye ros for sin grundige utredning, men samtidig uttrykte mange sterk uenighet i konklusjonen.

Ordfører Britt Helstad (Ap) gikk også grundig gjennom sin holdning i saken og at hun hadde «tvilt seg fram» til et standpunkt om at Bindal bør fortsette som egen kommune. Samtidig pekte ordføreren på at hun lojalt hadde fulgt opp tvangsvedtaket fra 8. juni og deltatt i prosessen sammen med nabokommunene, selv om det hadde vært krevende. Helstad fikk også ros for dette fra opposisjonen.

Feil budsjettgrunnlag

Den som talte varmest for ei kommunesammenslåing med Nærøy og Vikna var Petter Bjørnli. Høyres representant mente bindalingene måtte ta til seg fakta i utredningene og i rådmannens saksframlegg om de store utfordringene kommunen vil få økonomisk framover ved å fortsette alene. Bjørnli pekte dessuten på det foreliggende budsjettforslaget var basert på Stortingets forrige vedtak om at kommunesammenslåing i Ytre Namdal.

Det ble videre vedtatt å nedsette et arbeidsutvalg bestående av et utvidet formannskap for å utarbeide et faktagrunnlag før folkeavstemninga avholdes. Dessuten be det vedtatt å avholde folkemøter før avstemninga. Flertallsforslaget var utarbeidet etter et gruppeledermøte. Rådmannens forslag om å gå i forhandlinger med Nærøy og Vikna nå, falt mot seks stemmer.