Budsjettet for 2018 vedtatt med noen justeringer

Ingen store sprell

Kommunestyret i Namsos kan ikke beskyldes for å strø om seg med penger, men de fant rom for ekstra helsemillioner.

DISKUSJONER Gruppa til Arbeiderpartiet gikk noen runder med seg selv undervegs i kommunestyredebatten, og ga blant annet støtte til flere forslag fra mindretallet, slik at kommunetstyret ved denne korsveien framsto som et mer reelt politisk verksted enn på lenge med tanke på budsjettdebattene de senere årene hvor sparekniven har dominert.  Foto: Øivind Rånes

FATTIGMANN Rådmann Ketil Sørvig varslet at 2018 ville bli økonomisk utfordrende. Kan det ha påvirket valget av julebakst til kaffen?  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi foreslår å styrke helse og omsorgssektoren med 4,5 millioner kroner, inkludert den halve millionen rådmannen har foreslått, sa Aps gruppeleder Olav Skaret.

Dermed kom de ekstra helsemillionene som var lovet for kort tid siden på plass i budsjettet.

Et forslag fra SV om å styrke helsesektoren ytterligere ved å bruke 700.000 kroner til en ny lederstilling ved Namsos helsehus falt mot tre stemmer. Flertallet mente at det lå inne som en del av den nye pakka på fire millioner kroner, men at det blir opp til rådmannen å bruke pengene der de gir best effekt.

Flere representanter tok opp heltid-deltid i sine budsjettinnlegg uten at det ble lagt fram noen konkrete forslag om økte stillinger i helsesektoren

Mens et forlag fra Venstre om å opprette en stilling/funksjon som boveileder i Namsos kommune. ble enstemmig vedtatt

Aktivitetsskole

Namsos kommunestyre vedtok å bruke omkring 100.000 kroner til å opprette et aktivitetstilbud for barn i 1. til 4. klasse. Tilbudet skal være tilgjengelig de tre siste ukene før skolestart og i høstferien. Det skal ikke brukes ekstra penger på dette, midlene skal tas fra budsjettet til oppvekstsektoren.

SV ville i utgangspunktet gå lenger og gjøre tilbudet gjeldende for alle ferier og fridager utenom de offentlige høytidsdagene, uten at det ble stemt over dette som eget forslag.

På spørsmål fra kommunestyret bekreftet oppvekstsjef Svein Arild Rye at det var fullt mulig å gjennomføre et slikt tilbud allerede fra august 2018.

Kommunestyret vedtok videre at et slikt tilbud skal evalueres og vurderes videreført fullt ut fra 2019.

Når det gjelder økonomiplanen og investeringsbudsjettene var de knapt nok nevnt i løpet av den seks timer lange debatten, og de tiltakene som ble foreslått hadde begrenset innvirkning på de halvlange linjene som jo strekker seg kun ut 2019 før nye Namsos overtar.

Krevende

Det som imidlertid kan bli ei utfordring er alle utrednings forslagene som nå oversendes kommuneadministrasjonen.

Noe også rådmannen ga uttrykk for under budsjettdebatten da kommunestyret plusset på noen kroner her og noen millioner der.

– 2018 kommer til å bli et veldig krevende år når vi skal finne inndekning for disse forslagene, som kommer på toppen av reduserte bevilgninger over statsbudsjettet og de demografiske utfordringene vi allerede har, og også kommer til å måtte ta hensyn til framover, sa rådmann Ketil Sørvig.

Det blir ikke satt i gang nye forprosjekt med egne bevilgninger ut over dem som allerede er nevnt i økonomiplanen, men rådmannen mente at alt plan- og utredningsarbeidet det ble gitt bestilling på også ville bli krevende.

– En del av utredningene må vi se i perspektiv av nye Namsos kommune, samtidig som vi har en utfordring med kapasitet til å ta unna alt innenfor de fristene kommunestyret ber om, sa han.

Når det gjelder gebyrer og avgifter som går direkte på lommeboka til folk ble det ikke gjort vesentlige endringer eller påslag utover det som er omtalt tidligere eller kommer som en konsekvens av statsbudsjettene.

Selv om det ikke ble realitetsbehandlet tok Kåre Kvåle (Sp) som også er leder av teknisk utvalg til orde for å forenkle smørbrødlista av gebyrer folk må betale i forbindelse med byggesaker.

Gebyrene og egenbetalingene for 2018 følger i all hovedsak prisveksten på omkring 2,6 prosent.