Festtalene er byttet ut med jobbing - for folk, lokalsamfunn og livsgrunnlaget

Til beste for Trøndelag

Innspill

Visste du at om lag 50.000 (!) personer i løpet av året er sysselsatt i trønderske kommuner og i fylkeskommunen?

Frank Jenssen 

NAMDALSAVISA

Frank Jenssen  

 

Høystemte ord om samlingen av Trøndelag har vært på sin plass! Det var en bragd av våre regionale folkevalgte som lyktes i å gå sammen om å bygge én ny Trøndelag fylkeskommune. Da fulgte det naturlig at også statens fremste representant i regionen, Fylkesmannen, blir samlet til Fylkesmannen i Trøndelag.

Både fylkeskommunen og vi så dagens lys 1. januar 2018, og begge har vi viktige roller for å bygge et sterkere og bedre Trøndelag.

Som fylkesmann starter jeg det nye året med å ønske 70 ordførere og rådmenn, pluss en rekke andre folkevalgte og ledere fra offentlig sektor i hele Trøndelag, velkommen til samling på Steinkjer. Jeg kommer til å følge opp med å besøke alle kommunene i løpet av året – og jeg starter «ytterst» i vårt nye fylke, med både fjell- og kystkommuner. Min og resten av embetets dialog med trønderske kommuner er helt sentralt i jobben vi sammen skal gjøre.

Visste du at om lag 50.000 (!) personer i løpet av året er sysselsatt i trønderske kommuner og i fylkeskommunen? Dette er tall ifølge SSB. Dette er kvinner og menn som går på jobb for å gi trygghet og velferd i hverdagen til deg, meg og 450.000 andre trøndere.

Lærere, helsefagarbeidere, jurister, ingeniører og alle deres kolleger er kjernetropper i velferdssamfunnet. De er samtidig en del av et velfungerende lokaldemokrati, der ordførere og alle andre lokale folkevalgte tar ansvar for å utvikle lokalsamfunn og lokale velferdstjenester, som regel på fritida.

Kommunene er selve grunnmuren i velferdssamfunnet vi har i Norge. Men, en sterk grunnmur krever velfungerende kommuner – som yter gode velferdstjenester, som evner å samarbeide med andre offentlige, private og ideelle aktører, og som slik forener krefter til å ta i et tak for lokalsamfunnet.

Fylkesmannens viktigste jobb, som statens fremste representant i fylket, er å bidra til at kommunene, de ansatte og deres ledere, lykkes med den viktige jobben de har. Gjennom ulike virkemidler bidrar vi til at statlig vedtatt politikk blir gjennomført i fylket.

Sammenlignet med kommunene er vi ikke så mange, men ca. 270 kompetente medarbeidere hos Fylkesmannen i Trøndelag utgjør en annen viktig kjernetropp: Vi er veiledere, faglige støttespillere og samordnere av tidvis sprikende statlige signaler. Alle med et felles mål, å spille kommunene bedre.

Samtidig skal vi ivareta rettigheter for enkeltinnbyggere. Dette skjer blant annet gjennom tilsyn med kommunale tjenester, som klageinstans på kommunale vedtak og som forvalter av mange vergemål og betydelige pengesummer for disse.

Mange vet kanskje heller ikke at det er Fylkesmannen som innvilger separasjon og skilsmisse, som innvilger askespredning, behandler søknader om fri rettshjelp, koordinerer viktige beredskapsfunksjoner, eller har viktige oppgaver knyttet til reindrift.

Fylkesmannen i Trøndelag har ellers en særskilt oppgave med å forvalte moskusstammen på Dovre, og vi er nasjonal koordinator for elvemuslingen! – bare for å ha nevnt noe.

Uansett hva mine medarbeidere jobber med av ulike fagområder, eller de sørger for at hjulene går rundt i internt, så jobber alle her til det beste for Trøndelag. Og med det mener jeg folkene som bor her, lokalsamfunnene vi bor i, og jorda, sjøen og lufta vi omgir oss med – det som utgjør livsgrunnlaget vårt. Fylkesmannen jobber vi for å ivareta alt dette – folk, samfunn og livsgrunnlag.

En annen viktig oppgave er å være et talerør for Trøndelag overfor sentrale myndigheter. Det betyr for eksempel at vi skal formidle uønskede virkninger av vedtatt politikken. På det viset bidrar vi også til at våre overordnede, departementer og politikere, får bedre innsikt i virkningen av den politikken som vedtas nasjonalt.

Fylkesmannen har også i sin instruks en oppgave i å ta egne initiativer som er til beste for fylket. I Trøndelag har vi bestemt oss for noen særskilte satsinger. Disse viser også bredden i de oppgavene som Fylkesmannen jobber med, her bare i stikkords form:

  • Sterkere innsats for utsatte barn og unge mellom 0-24 år
  • Mer mat og fiber fra den grønne og blå åker
  • Sør-samisk kulturforståelse og folkerett
  • Klimaforebygging og klimatilpassing
  • Tidlig og bedre dialog om kommunenes planarbeid
  • Digitalisering

På samme måte som Trøndelag nå får mer kraft ved å gå sammen, ønsker vi å etablere ulike partnerskap og samarbeid med andre aktører som har oppgaver innenfor disse feltene.

Vi håper at flere vil være med på disse satsingene, slik at vi sammen forener kreftene og bidrar til bedre løsninger – til beste for Trøndelag.