Namsos SV vil styrke demokratiutvikling i Nye Namsos

NYE NAMSOS
NAMDALSAVISA

Nye Namsos kommune har fra 1. januar 2020 ansvar for å ivareta alt kommunalt ansvar for innbyggerne i det som i dag er Namsos, Fosnes og Namdalseid kommune. Å slå sammen kommuner blir begrunnet med at det skal gi innbyggerne bedre kommunale tjenester. Argumentene er bedre ressursutnyttelse og styrking av kompetanse.

Namsos SV vil arbeide for at «Nye Namsos» skal bli en sterk og vital kommune der det er «godt å leve for alle». Hvordan den politiske myndighet og organiseringen blir etablert i den nye kommunen vil etter Namsos SV sin mening være sentralt. Kommunestyret i den nye kommunen blir det folkevalgte organet som har det politiske ansvaret. Kommunestyret skal vedta de viktige beslutningene, og i byggingen av den politiske organiseringen blir det viktig å sikre åpenhet, deltakelse og mangfold.

Definisjon av demokrati blir ofte beskrevet med at den som blir berørt av et vedtak skal ha innsyn og påvirkningsmulighet til beslutningsprosessen. Demokrati er et styresett som bygd på representativitet og medvirkning.

Namsos SV mener «Nye Namsos» må ta 2 utfordringer på alvor når de skal etablere sitt styringsregime - nemlig Nærhetsprinsippet og Prinsippet representativitet.

Namsos SV har over tid arbeidet for å styrke innbyggernes deltakelse og medvirkning i kommunens utvikling gjennom etablering av «lokalsamfunnsråd» slik som «Otterøyrådet». Dette kan gjøres uten at en reduserer kommunestyrets ansvar for styring. Begrunnelsen er at dette en mulig organisering som kan ivareta «nærhetsprinsippet» bedre enn i en sentralisert organisasjon. Bygdemobiliseringsprosesser har gitt impulser til en slik organisering. Mye vil avhenge av administrativ tillit til en slik tenking, vilje til delegering og tillit til beslutninger. Når «Nye Namsos» skal videreutvikle 3 tidligere kommuner mener Namsos SV at disse mulighetene må drøftes seriøst.

Den demokratiske system baserer seg på tillit til at de folkevalgte er representative for innbyggerne og ivaretar innbyggernes mangfold. For lokaldemokratiet har utviklinga blitt stadig mer utfordrende da innbyggernes deltakelse i de politiske partiene har dalt.

I Namsos kommune har det vært en tendens til å definere demokrati til «flertallsbeslutning» hvor mangfold og representativitet har vært nedprioritert. Namsos SV mener dette har vært uheldig og i enkelte saker ført til uheldige beslutninger.

«Nye Namsos» bør møte denne utviklinga med å trekke flere «politikere» inn i beslutningsprosessene ved at antall medlemmer i de enkelte Råd og Utvalg økes.

Det er viktig at beslutninger og beslutningstakere er representative for politisk mangfold, geografi (sentrum – periferi), kjønn, alder og mangfold blant innbyggerne. Dette gjelder selvsagt kommunestyret, men er også viktig i utvalg og råd som styrer fagetater.