Antall sau tatt av rovdyr halvert

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Tap av sau til rovdyr er blitt redusert med over 50 prosent de siste ti åra.

Fylkesmennene mottok 1.293 søknader om erstatning for tap av sau og lam til store rovdyr i 2017.

Det er det laveste antallet søknader som er registrert i Rovbase noensinne.

Det samla tapet som søkerne har oppgitt, er nesten like lavt som i 2016, men antall tapte sau og lam per søknad har gått noe opp de siste fem åra.

Samtidig viser tall fra Landbruksdepartementet at antall sau på utmarksbeite i Norge har økt noe i samme periode.

– Tallene reflekterer at tiltakene for å forebygge tap har fungert, og at det er færre områder som er utsatt for rovviltskader, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Etter at søknadene for 2017 er behandlet av fylkesmennene, er det utbetalt erstatning på 46,3 millioner kroner for tap av 18.126 sau og lam til freda rovvilt. Det er nesten det samme som året før.