Seksjonsleder for alderspsykiatri på Sykehuset Namsos:

– Politisk svik mot de eldre

Kenneth Ledang etterlyser en kommunal tiltaksplan for å styrke de eldres psykiske helse.

FORSØMMER DE ELDRE: Kenneth Ledang, seksjonsleder for alderspsykiatri på Sykehuset Namsos, etterlyser et langt større fokus på de eldres psykiske helse. Han mener politikerne må få på plass en nasjonal kommunal tiltaksplan. 

At Solbergs eget parti stemte mot forslaget, ser jeg på som et repeterende nytt svik.

Kenneth Ledang, Helse Nord-Trøndelag
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har nå fått en egen eldreminister i Åse Michaelsen, men politikerne har allerede misbrukt en gylden mulighet til å vise at de mener alvor med sin eldrepolitikk, sier Ledang.

Fikk ikke flertall

Stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen, Ruth Grung og Freddy de Ruiterove fremmet i 2017 et forslag for Stortinget om en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helse.

Da Stortinget skulle votere over forslaget, stemte både Høyre, Frp og Venstre mot forslaget med 50 stemmer – mens Ap, Sp, SV, KrF, MDG stemte for forslaget med 47 stemmer.

Følgelig fikk ikke forslaget flertall.

IKKE FLERTALL: Stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen, Ruth Grung og Freddy de Ruiterove fremmet i 2017 et forslag for Stortinget om en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helse. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. 

I representantforslaget ble det blant annet henvist til en fagartikkel skrevet av Ledang – som beskriver hva som skal til for å skape gode lokale helsetjenester for eldre.

– Det har gått snart ti år siden vi hadde et nasjonalt «psykiatriløft» her til lands. Sintef Helses evaluering av opptrappingsplanen den gang viste at gjennomføringa av planen bidro til en betydelig utbygging av tjenestetilbudet i kommunene, men at gruppa eldre ble totalt glemt, sier seksjonslederen som nå mener statsministeren må på banen.

– Hun må vise at hun mener alvor for å styrke det psykiske helsearbeidet for vår eldre, nå som hun attpåtil har innsatt egen «eldreminister». Vi trenger en egen opptrappingsplan for å styrke eldres psykiske helse.

Vil ha øremerkede midler

Ledang mener en egen nasjonal opptrappingsplan for eldres psykiske helse vil gi det nødvendige fokuset på dette viktige og forsømte området.

– Dessuten vil en slik plan måtte følges opp med økonomiske virkemidler i form av «øremerking», da dette vil kunne gi målbar effekt på utviklinga av tiltakene, sier han.

Med høy alder øker risikoen for sykdom og tap av funksjoner, samt tap av nære personer. Sosial isolasjon og ensomhet øker risikoen for å utvikle psykiske lidelser, særlig depresjon. Antallet eldre med demens vil øke betydelig i årene framover, i takt med økninga i antall eldre. Å styrke fokus på og tilbudet til eldre med psykiske lidelser og demens i hele helsetjenesten er nødvendig, sier han.

– Hvorfor?

– Det er først og fremst behov for å styrke kompetansen på det gjensidige samspillet og påvirkninga mellom psykiske lidelser, somatisk (kroppslig) sykdom og demens i alle deler av helse- og omsorgstjenesten.

Kommunene har et særlig ansvar i det forebyggende arbeidet. Derfor bør det etableres tiltak som motvirker ensomhet, isolasjon og passivitet og som legger til rette for økt aktivitet og deltakelse. Samarbeid mellom det offentlige og frivillige lag- og organisasjoner bør styrkes, sier Ledang.

– Prioritert psykisk helse

Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag Høyre, Elin Agdestein, oppfordrer Helse Nord-Trøndelag til å prioritere geriatriske tjenester enda høyere i tida framover.

– Denne regjeringa har i hele perioden, fra tiltredelse til dags dato, prioritert psykisk helse og eldreomsorg. Likevel er det fortsatt en veg å gå før vi kan si oss tilfreds med de helsetilbudene vi tilbyr våre eldre. Det handler om holdninger, kompetanse og vilje til å prioritere også lokalt. Og det handler om rekruttering av fagpersoner med spesialkompetanse og et godt samspill mellom de ulike delene av helsetjenestene. Her vet jeg helseforetaket har hatt utfordringer med å bygge opp en tilfredsstillende tjeneste innen geriatri, og jeg vil oppfordre Helse Nord-Trøndelag til å prioritere dette enda høyere framover, sier Agdestein.

– Hvordan begrunner du at Høyre stemte mot den kommunale tiltaksplanen?

– Det var med bakgrunn i at det ikke var hensiktsmessig før man hadde sett på effekten av de tiltakene som allerede var igangsatt og det arbeidet som pågår. Denne saken stammer fra forrige stortingsperiode, og allarede da var det igangsatt en rekke satsinger, sier Agdestein.

– Hvilke satsinger?

– Vi har gjeninnført «den gylne regel», som betyr at psykiatrien har fått høyere vekst enn somatikken i helsebudsjettene. Vi har også satt både psykisk helse og aktive eldre høyt på dagsorden i folkehelsepolitikken, fordi vi vet det er mye å hente på forebygging og at det er en sammenheng mellom aktivitet og psykisk helse, sier stortingsrepresentanten.