Mener jernbanesporet ligger i vegen for industriutvikling på Skogmo

Senterpartiet vil fjerne jernbanetraseen gjennom Skogmo industripark slik at området kan omreguleres til industri og næringsformål.

VIL FJERNE: Senterpartiet ber samferdselsministeren legge til rette for at jernbanesporet på Skogmo kan fjernes.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

SKOGMO: – Vi tok saken til trøndelagsbenken med håp om at det kan settes i gang en politisk prosess, slik at vi kan komme videre med planene om å utvide Skogmo industripark, sier daglig leder i Skogmo Industripark, Ole Joar Flaat.

Til statsråden

Onsdag sendte stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hvor hun går langt i å be samferdselsministeren bidra til å få lagt ned Namsosbanen en gang for alle.

«Vil statsråden bidra til at jernbanetraseen som deler Skogmo Industripark i to, blir frigitt slik at arealet kan brukes til utvikling av industriparken?».

Arnstad utdyper spørsmålet med å vise til tallene for Skogmo Industripark med 650 ansatte og en omsetning på 2,5 milliarder kroner.

– Mulighetene for ytterlig vekst i industriparken er definitivt til stede, men den må da utvikles, både når det gjelder helhetlig plan og infrastruktur, påpeker Arnstad.

Hun nevner spesielt jernbanesporet som en hemsko i denne sammenhengen.

– Fortsatt gjelder de samme begrensninger knyttet til aktivitet ved banen som ved en bane hvor tog ruller daglig, sier Arnstad.

Stortingsrepresentanten viser videre til at Overhalla kommune og Trøndelag fylkeskommune har hatt dialog med Jernbaneverket, og at det lokalt nå etterlyses framdrift i saken.

PLANER: Daglig leder i Skogmo industripark, Ole Joar Flaat, håper Stortinget kan frigi jernbaneareal på Skogmo slik at industriparken kan komme videre med utviklingsplaner.  Foto: Tor Ivar Viken

 

Ikke nedlagt

Som NA har skrevet ved flere anledninger har ikke Namsosbanen hatt persontrafikk siden 1978, og det siste godstoget gikk på sporet tidlig på 2000-tallet.

Vedlikeholdet de siste årene har vært svært mangelfullt – flere steder henger skinnegangen i løse lufta, og det gror trær midt i traseen. Per i dag er det ingen signaler om at banen vil få noen statusendring eller at den vil bli oppgradert.

Om nå Stortinget frigir arealet har de i praksis lagt ned banen, da det eventuelt må bygges en helt ny bane utafor industriparken.

– Hvor stort areal legger banen beslag på i dag?

– Jeg har ikke regnet helt nøyaktig på det. Vi snakker om cirka 1.000 meter skinnegang, med en begrensning i arealutnyttelse på ti meter på begge sider av selve sporet, og så kommer det ytterligere noen meter med tanke på byggegrenser og så videre, sier Flaat.

Omfattende planer

Flaat sier det jobbes med omfattende planer om å få til bedre arealutnyttelse og infrastruktur i industriparken.

– Vi ønsker å gjøre noe med parken for å rigge oss for vekst i årene som kommer, sier han.

– Som hva?

– Detaljene i dette skal vi presentere litt senere i vår, men det går blant annet på intern transport og tomter til nye bygg for å nevne noe, sier han.

Som eksempel nevner han at med en «opprydding» i strukturen i parken – og fjerning av jernbanen – er det gjort beregninger som gir plass til opp mot 20 dekar – 20.000 kvadratmeter – nye industrilokaler/bygninger innenfor den eksisterende området.

– Blir vi kvitt et jernbanespor ingen bruker lenger, vil industriparken kunne få tilført verdifullt areal uten at det blir behov for å ta dyrket mark for nødvendige utvidelser, sier han.

– Når skal planene presenteres?

– Jeg regner med at vi skal være klare til å legge dem fram i forbindelse med generalforsamlinga i Skogmo industripark i mars, sier Flaat.