Fra å bygge med hakke og spade til å rive med slegge?

Ukas strek.  Foto: Tegning: Knut Høihjelle

NAMDALSAVISA

Tegneren i Namdalsavisa – Knut Høihjelle -  har en illustrerende tegning i fredagsnummeret av avisa. Tegninga viser tre personer (alle menn) som er i gang med slegge og slår i stykker «Nordre Trondhjems amt» – som var navnet da forløperen for Nord-Trøndelag fylkeskommune ble etablert i 1804. «Ødeleggelsen» starter nordfra. Denne tegninga er et godt bilde på det som synes å skje nå i starten på Trøndelag fylkeskommune. Det er lett å tenke på hva Amtmann, grev Adam Fredrik Trampe, uttalte da det i 1837 kom forslag om å anlegge et nytt «kjøbested» i Namdal fogderi ved Namsens utløp. «Tiderne var ikke av den beskaffenhet at der frambød sig heldige omstendigheter for oppkomst av nye kjøbesteder».

Vi må ikke falle tilbake til den tiden da øvrigheten sør for Namdalen ikke har tru på Namdalen.

For ikke lenge siden ble det foreslått og foretatt endringer i busstilbudet i nordre del av Trøndelag. Tidligbussen fra Namsos kl. 0530 skulle tas ut av ruteopplegget. Dette førte til rop fra pendlere og andre reisende som ble rammet. Det kom lovnader om endringer og «pendlerbusstilbudet» ble i all hast videreført, men ikke som ekspressbuss til Trondheim.

Her om dagen kom det fram forslag om reduksjoner i ferjetilbudet mellom Hofles - Geisenes – Lund og hurtigbåten mellom Namsos og Ytre Namdal. Politikere fra Namdalen - som har sete i sentrale posisjoner i Trøndelag fylkeskommune – kom raskt med forsikringer om at dette ikke skulle skje.

Det som skjer skaper utrygghet og redsel for nedbygging av nødvendig infrastruktur som det har tatt årtier å bygge opp. Det ble brukt mye tid og energi på å få på plass ekspressbussruta mellom Namsos og Trondheim. Bilruta Frosta-Åsen AS søkte på 1990-tallet konsesjon, men ble i starten hindret på grunn av at ruta ville komme i uheldig konkurranse med Trønderbilene sine ruter og NSB sitt lokaltog mellom Steinkjer og Trondheim. Etter politisk engasjement kom Ekspressruta på plass og ble en suksess for reisende til og fra Namdalen. Det ble mulig å gå på bussen i Namsos og være i det samme befordringsmiddel fram til både Trondheim og St Olavs hospital – uten plunder og heft med skifte av befordringsmiddel.

Ekspressruta må være på plass. Den fører til trygghet for reisende som skal til og fra sykehus både i Trondheim og unntaksvis i Levanger. Den fører til trygghet for reisende som skal videre med tog fra Trondheim. Slitsomme omlastinger i Steinkjer – uten at hjelp er å oppdrive - for å komme videre. Busstilbudet fra Namsos handler ikke bare om å komme seg til Steinkjer eller sykehuset i Levanger – det handler om å komme seg til Trondheim uten å måtte skifte mellom buss og tog. Opplegget som presenteres fra 12.2.2018 er buss fra Namsos, tog til Trondheim jernbanestasjon og ikke lengre. Skal du til St Olavs hospital må det tas drosje videre fra jernbanestasjonen. Å ta tog videre til St Olavs hospital er bare plunder og heft. Du skal ha god helse for å makte slike turer. Den demografiske utviklingen viser at befolkningssammensetningen i distriktene endres til flere eldre og færre yngre mennesker. Dette fører til ytterligere behov for enkle løsninger for samferdsel. Flere og flere vil være avhengig av å reise for sin helse og uhelse – ofte til sentrale strøk.

Det kunne vært aktuelt for Namdalinger å kjøre til Steinkjer og ta toget derfra, men Steinkjer har heller ingen tilgjengelige parkeringsplasser i nærheten av jernbanestasjonen.  Nei i jernbanens nærhet står et bankbygg som ingen kunder benytter – de aller fleste har jo nettbank. Her burde vært et parkeringshus.  Skal du parkere i Steinkjer må du «tjuvparkere» på ved et butikksenter på Sørsileiret. Det er ikke god samferdselspolitikk.

Når det gjelder båt- og ferjetilbudene i Namdalen er det ingen grunn til å redusere. Tiltakene må være motsatt. Med ønske om en bedre klimavennlig samfunnsutvikling må det satses kollektivt, og det må legges til rette for at de kollektive løsningene kan benyttes.

De to eksemplene som har kommet tyder på at jo lengre fra maktens sentrum - jo lettere er det å redusere. Det er ikke nok med politisk vilje til å reparere. Det må være politisk vilje til politisk planlegging og styring slik at byråkratiet ikke finner muligheter til å komme med forslag til tiltak i distriktene som hele tiden må repareres til et minste felles multiplum. Skal Trøndelag fylkeskommune bli en suksess må ikke tegneres illustrasjon bli en realitet. Er det vilje til løsning er det også mulig – det er det politikk handler om.

Med hakke og spade er landet bygget – stein på stein. Vi vil ikke se på at landet rives ned med slegge og manglende framtidstro. Skal man sitte i båten – må årene brukes til å ro – ikke hamle.  Den som sitter ved roret må styre – ikke bli styrt.

Snorre Ness

Gammel gubbe