Formannskapet anbefaler avslag på søknad fra Midt-Norsk Havbruk

Vil ikke ha oppdrettsanlegg nord på Jøa

Formannskapet i Fosnes vil ikke gi Midt-Norsk Havbruk (MNH) konsesjon til et nytt anlegg utafor Hillstøa nord på Jøa.

NYTT ANLEGG: Området det er søkt om er markert som et blått rektangel omtrent midt i bildet.FOTO:Skjermdump  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

FOSNES: – Fosnes kommune anbefaler ikke at Midt-Norsk Havbruk as får tillatelse til oppdrett av laks og ørret som beskrevet i søknaden, lyder vedtaket i Fosnes formannskap tidligere denne måneden.

Ny lokalitet

Rådmannen hadde innstilt på at kommunen skulle si ja til å anbefale konsesjon. Søknaden formannskapet vil avslå, handler om et nytt område hvor det i dag ikke ligger noen oppdrettsanlegg.


Jan-Christer Torvik (44) er ansatt som prosjektleder for kystsoneplan i Namdalen

– Vegen blir til mens vi går

De neste to årene skal Jan-Christer Torvik jobbe for å få i stand en felles kystsoneplan for den namdalske kysten.

 

Plasseringa av det nye anlegget vil ligge ut for Hillstøa helt nord på Jøa og øst for Brakstadsundet. Anlegget vil dekke et område på omkring 570 x 160 meter. MNH har i søknaden tatt høyde for et anlegg med biomasse inntil 4.680 tonn.

Bakgrunnen for søknaden er at MNH har behov for flere lokaliteter for å kunne øke produksjonen. Videre skriver de i søknaden at de er avhengig av gode lokaliteter til utsett av smolt i fire produksjonssoner i hele det geografiske området. Og argumenterer også for behovet ut ifra blant annet smittevern-hensyn med tanke på PD og ILA, men også eventuell luseproblematikk.


Ønske om oppdrettsanlegg utenfor Jøa

Reagerer på nye oppdrettsplaner

Midt-Norsk Havbruk ønsker å etablere et nytt oppdrettsanlegg ved Hillstøa, rett nord for Jøa. Det får Namsenvassdragets Elveeierlag til å reagere.

 

Negative høringssvar

Det har kommet inn en rekke høringssvar, og flere av dem er kritiske.

Lakseutvalget for Namsenvassdraget påpeker både rømningsfare og luseproblematikk og går imot en ny konsesjon.

Namsenvassdragets elveeierlag er i tillegg bekymret for kunnskapsgrunnlaget og mener man fortsatt vet for lite om smoltens vandring ut av fjordsystemet.

NTNU Vitenskapsmuseet avventer å gi en endelig uttalelse, og krever at det må gjennom- føres marinarkeologiske undersøkelser først.

– De har aldri vært foretatt marinarkeologiske undersøkelser i det omsøkte området, og det kan derfor finnes kulturminner under vann som vi ikke er kjent med, heter det i høringssvaret.


Vedtatt med fire mot en stemme i formannskapet i Fosnes

Fosnes sier nei til Marine Harvest

Marine Harvest ønsker å etablere et nytt oppdrettsanlegg ved Gyltnesset. Fosnes kommune går mot etableringa.

 

Avstand til både Moelva og til et oppdrettsanlegg som ligger omkring 2,5 kilometer unna, blir brukt som argumenter mot et nytt anlegg.

Kommunestyret behandler saken torsdag for å gi sitt svar til fylkeskommunen som er den myndigheten som tildeler konsesjoner.