Rådmannen foreslår å oppheve vedtak om fritak for renovasjonsavgift for hybler

I utakt med lovverket

Etter store protester ble det i desember vedtatt at boenheter mindre enn 22 kvadratmeter skal fritas fra å betale renovasjonsavgift. Nå må vedtaket oppheves, og rådmannen vil lage nye avgiftsregler.

Må reversere: Rådmann Roy Ottesen i Vikna kommune legger til grunn at det ikke er hjemmel i lov eller forskrift til å gi fritak for renovasjonsavgift for den typen boenheter som kommunestyrevedtaket omhandler, og mener punktet må reverseres. Hans forslag til vedtak gjør at boenheter under 30 kvadratmeter får redusert gebyr i forhold til dagens satser. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Vikna formannskap og kommunestyre behandlet saken om kommunale avgifter for boenheter mindre enn 22 kvadratmeter i møter i juni 2017 etter klager fra politikere og hybeleiere. Forslaget gikk ut på å frita boenheter mindre enn 22 kvadratmeter fra å betale kommunale avgifter.