Reindrifta overtar skogstue

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Ei tidligere skogstue i Mjøsund statsallmenning er nå blitt gjeterhytte for reindrifta. Det er Statskog som har varslet kommunen om bruksendringa.