Konsekvensutredninga for Hagan masseuttak ved Kolvereid konkluderer med at:

Steinbrudd positivt for Kolvereid

Det planlagte Hagan masseuttak ved Kolvereid sentrum vil ha positiv effekt på bolyst og livskvalitet, ifølge konsekvensutredninga.

FLYTTES: Utredninga viser at det vil være positivt for bolyst og livskvalitet på Kolvereid når dagens tungtrafikk til og fra Storbjørkåsen flyttes ut av sentrum og til Finnehøgda. 

NAMDALSAVISA

Kolvereid: De positive effektene begrunnes i første rekke med at det nye steinbruddet vil redusere dagens tungtrafikk gjennom Kolvereid sentrum betraktelig. Ifølge konsulentfirmaet Rambøll, som har utført konsekvensutredninga for tiltakshaver Nærøysund Kraftbetong AS, er dagens situasjon at 30 tunge lastebiler daglig kjører til og fra anlegget i Storbjørkåsen.