2017 ble et godt år i Namsen

Gytebestandsmålet ble nådd i Namsenvassdraget

På landsbasis er antallet laks fra havet til norskekysten halvert siden 1980. I Namsen står det derimot bedre til.

Godt med gytelaks tilbake: Tross halvering av laksefangst i Namsen så langt denne sesongen, sammenliknet med fjoråret, skyldes det andre faktorer enn gytelaks. I 2017 kom det godt med gytelaks tilbake til Namsen fra havet, og gytelaksmålet ble nådd.  Foto: Erlend Malmo

Vi tør ikke spå framover. Alt kommer an på laksens overlevelse i havet.

Eva R. Thorstad
NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: At gytebestandsnivået for 2017 ble nådd, framgår av Vitenskapsrådets for lakseforvaltnings nye rapport. Ved at gytebestandsnivået er nådd betyr det at det har vært nok gytelaks til at Namsenvassdragets naturlige kapasitet til å produsere lakseunger ble utnyttet.

Derfor vil ikke mangel på gytefisk begrense laksebestandene i Namsenvassdraget. Det er heller andre trusler som spiller inn.