Antall bjørneskader øker i Trøndelag

Etter nedgang i fjor har det blitt registrert langt flere tilfeller hvor bjørn har skadet husdyr i 2018.

ØKNING I SKADER: I år har det vært en økning i antall bjørneskader i Trøndelag. Til sammen er det registret 287 bjørneskader i fylket i år. Bjørnen på bildet ble felt i Snåsa i 2011.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mens tallet på rovviltskader samlet sett går ned sammenlignet med fjoråret, har antallet bjørneskader gått opp i Trøndelag i år. Brunbjørn er den eneste arten som har en økning i skader i forhold til fjoråret. I år er det meldt om 287 bjørneskader i fylket, sammenlignet med 239 i fjor.

Skadene forårsaket av bjørn i 2018 er avgrenset til et fåtall områder hovedsaklig utenfor bjørneforvaltningsområder. Det er i Fosen, Meråker, Selbu, Tydal, Midtre-Gauldal og Holtålen kommuner i Trøndelag at økningen er størst.

12 døde bjørner

15. oktober var det siste dag for lisensfelling av bjørn, og i løpet av 2018 er det registrert 12 døde bjørner, hvorav kun en bjørn er felt på lisensfelling, melder Miljødirektoratet.

Utviklingen i brunbjørnbestanden i Norge har de siste årene vært negativ, og bestanden er i dag under Stortingets bestandsmål.

Antall påviste individer har vist en nedadgående trend siden 2009 og er i år, sammen med 2016, det laveste i landet siden 2009. For å hindre skader på husdyr og tamrein har det likevel vært åpnet for skadefellingstillatelser og en begrenset kvote for lisensfelling av bjørn.

– Lisensfellingen er primært rettet mot hannbjørner som oppholder seg utenfor bjørneprioriterte områder. Dette fordi økningen i antall binner går svært langsomt, og at uttak av binner i langt større grad vil påvirke bestandsveksten, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.