Vil ha krafttak mot marin forsøpling

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) oppfordrer alle kommuner med inntekter fra Havbruksfondet til å sette av minimum en prosent av årets utvetaling til lokale tiltak i egen kommune.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: NFKK mener det trengs et krafttak mot den marine forsøplinga.

– Vi vil gjerne synliggjøre at vi tar dette på alvor. Og vi skjønner at det må penger på bordet for å finansiere og stimulere de mange gode krefter som allerede er i gang med det nødvendige krafttak, sier nettverket i en uttalelse.

Nettverket oppfordrer også storting og regjering om å bidra på en langt bedre måte enn i dag.

– Her må det komme vesentlig større bevilgninger som stimuli til innsamling og opprydding, men også til effektive tiltak som fremmer bedre holdninger og atferdsendring, påpeker nettverket og lister opp en rekke tiltak:

  • Et obligatorisk båtregister vil gi grunnlag for en returordning for kasserte båter. I tillegg trengs det finansiering av opprydding av båter som allerede er dumpet ulovlig.
  • Etablere en fast ordning for «fishing for litter» som kan finansieres av blant annet et nytt produsentansvar for utstyr til fiskeri og havbruk
  • Et utvidet produsentansvar som omfatter produktene når de blir avfall, også når avfallet havner på avveier. Ansvaret må skrives inn i forskrifter og frivillige bransjeavtaler.
  • Økt satsning på innovasjon gjennom statlige forskningsprogram og – midler.
  • På kort sikt må tilskuddsordningene gi kommunene og avfallsselskapene en garanti for å få dekket sine kostnader til håndtering, transport, rapportering og koordinering av ryddeaksjoner.

NFKK representerer 76 kommuner.