Innspill om Even-saken:

Pleiepenger

Terje Settenøy  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

Det har vært mye diskusjon angående dette med pleiepenger både i sosiale medier og tradisjonelle medier i det siste. Dette i stor grad som følge av at Beate Søraunet tappert har valgt å være åpen om sin historie, både om den alvorlige sykdommen til sin sønn Even, men også om hvilke andre utfordringer det medfører i hverdagen. Blant annet er det et stort problem for familien at dagens pleiepengeordning slår helt feil ut for dem. De blir økonomisk straffet for å gjøre det som er best for deres dødssyke sønn. Jeg ble i likhet med mange andre veldig opprørt over dette og dro derfor til Stortinget og snakket med Åshild Bruun Gundersen (FrP) om saken. Dette av to grunner, for å synliggjøre svakhetene med dagens system, men også for at familien skulle bli hørt og vite at de ikke er alene i denne vanskelige tiden. Jeg hadde ikke tenkt å gjøre partipolitikk ut av denne saken siden jeg tror det er bred enighet i Norge uansett parti, om at dette er feil.

Men siden det er en del mennesker som benytter denne saken til å rakke ned på mitt parti og dagens regjering så føler jeg at jeg må komme med litt oppklarende fakta om regelverket rundt pleiepenger.

Dagens regelverk med graderte pleiepenger ble innført under Stoltenberg i 2006. En ordning som var godt ment og har fungert for mange, men som har visse svakheter som vi ser blant annet i denne saken.

Etter at regjeringen Solberg kom til makten i 2013 startet jobben med å fornye og utvide pleiepengeordningen. Det resulterte i at det i 2017 ble gjort mange forandringer, for eksempel:

  • Varig syke barn ble inkludert i ordningen.
  • Sykdomskravet er lempet. Det er nå kun krav om at barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.
  • Aldersgrensen for å kunne motta pleiepenger er hevet fra 12 til 18 år.
  • Pleiepenger gis nå fra første dag.
  • To personer kan nå ta ut pleiepenger samtidig.

Selv om dette var gode forbedringer som førte til at nesten 9000 flere fikk pleiepenger er fremdeles ikke ordningen god nok. Derfor fremmet FrP forslag i Stortinget og fikk gjennomslag for flere forbedringer forrige uke, blant annet i forbindelse med pleie for psykisk syke barn og ved tilsyn fra andre enn foreldre, men det vi fikk vedtatt i stortinget som er mest relevant for denne saken var forslag nr. 131 som lyder som følgende:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at det gjøres unntak fra lov om folketrygd § 9-11 andre ledd første punktum når den som har omsorg for barnet ikke har mulighet til å være i arbeid mens barnet har tilsyn av andre fordi han eller hun har hatt tilsyn og pleie av barnet på natten og dermed har behov for hvile, eller det er nødvendig å være i beredskap»

Det betyr at det ganske snart vil bli forandring på det regelverket som dessverre slår så feil ut for Beate Søraunet og hennes familie, jeg skulle gjerne ha ønsket at dette hadde kommet på plass mye før, men dessverre tar det tid å forandre regelverk og snu et tungrodd system.


MLD-syke Evens farmor raser mot eget parti

– Politisk tullball, mener den tidligere viknaordføreren Karin Nordstad.– Situasjonen er for jævlig. Staten sliter oss mer ut enn vår dødssyke sønn

Mens regnet høljet ned satt Beate Søraunet (24) på asfalten midt i Rørvik sentrum og hylskreik med sin tre måneder gamle sønn i armene.