Nødvendig skifte

Flere får anledning til å forske på heltid ved universitetet Nord

Skille: «Det gamle Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) hadde fagmiljøer innen organisasjon og ledelse, sosiologi og geografi, samt multimediefag som nå er en del av FSV. Studieprofilen var i stor grad årsstudier og praktisk rettede kurs til arbeidslivet. Dette fungerte godt for en høyskole, men en universitetskultur forutsetter lengre studieprogram», skriver Hanne Thommesen (bildet). 

NAMDALSAVISA

Sterke universitetsmiljøer utvikles over tid. Det kreves klare prioriteringer og tøffe valg for å lykkes.

Nord universitet sitt Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) arbeider for å utvikle en felles og solid universitetskultur. Den siste tidens oppmerksomhet gjør at jeg føler behov for å forklare noen av valgene vi har tatt og må ta fremover.

Det gamle Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) hadde fagmiljøer innen organisasjon og ledelse, sosiologi og geografi, samt multimediefag som nå er en del av FSV. I disse miljøene jobbet mange dyktige ansatte, og studieprofilen var i stor grad årsstudier og praktisk rettede kurs til arbeidslivet.

Dette fungerte godt for en høyskole, men en universitetskultur forutsetter lengre studieprogram. Slike blir det nå flere av, også i Trøndelag. Vi har allerede Master i kunnskapsledelse, som er en stor suksess. I tillegg kommer nå flere nye bachelorprogrammer som skal tilbys, for eksempel Bachelor i Human Resource Management, som starter i Levanger høsten 2019, og Bachelor i Public Administration, som vi ha oppstart høsten 2020. Også andre studieprogram vil starte opp i årene fremover.

Alle studieprogram består av flere delemner, som for det meste er åpne, slik at alle som ønsker kompetanseheving, kan gjøre dette uten å ta et helt studieprogram. Vi ønsker mer enn gjerne deg som ønsker kompetansepåfyll velkommen som student hos oss på ett av våre mange emner.

Ved å konsentrere ressursene på helhetlige studieprogrammer, kan vi bruke mer ressurser på forskning og kompetanseløft. Vi ser at dette allerede gir resultater. Ved vårt fakultet gjør vi et stort kompetanseløft både for dem med og uten doktorgrad. Flere får anledning til å forske på heltid. Fire av våre ansatte i Trøndelag jobber for eksempel nå med å ferdigstille sine doktorgrader. I tillegg arbeider sju doktorgradsstipendiater i det samme miljøet, og flere skal det bli. Stipendiatene er unge forskere som er en vital og viktig styrking av vårt fakultet.

Ting tar tid, også i akademia. Å ferdigstille en doktorgrad tar minst tre år, og resultatene av en slik fusjon må sees i et tiårsperspektiv, ikke i et treårsperspektiv. Når det er sagt, lyktes fakultetet med å få gjennom ti doktorgradskandidater i 2018, og vi har mål om åtte disputaser i løpet av 2019. Dette er høye tall for et ungt fakultet.

De som har doktorgrad, får tilbud om faglig støtte for å utvikle seg videre i egne professorprogrammer. En professor skal ha vitenskapelig publisering som tilsvarer to til tre doktorgrader, og det sier seg selv at slike kompetanseløft vanskelig kan måles etter bare tre år.

Vi registrerer at FSV er en attraktiv arbeidsplass. Ved siste utlysning fikk vi over 100 søkere til våre stipendiatstillinger – mange av dem fra Trøndelag. De søker seg til Nord universitet fordi de vil bli del av en forskningskultur. For å skape en forskningskultur kreves klare prioriteringer, tøffe valg og strategisk satsing. En slik strategisk satsing betyr at det må frigjøres tid til forskning og kompetanseheving for våre dyktige vitenskapelige ansatte. Dette er grunnen til at vi så oss nødt til å ta et hvileskjær i opptaket av studenter ved vår bachelorgradsutdanning i film og TV-produksjon. Når vi får de formelle kompetansekravene på plass, vil studiet igjen bli utlyst.

Vårt fakultet har rundt 180 ansatte fordelt på to fylker, og det pågår et stort arbeid i fakultetet med å videreutvikle en solid universitetskultur. Vi håper at omgivelsene våre ser verdien av forskning, forskningsbasert utdanning og et universitet nord for Trondheim og sør for Tromsø - og at dere heier på oss.

Det er trygt å søke seg jobb eller studieplass hos oss. Vi er trygge på at du vil lære mye som student, få gode muligheter for utvikling som ansatt, og – ikke minst – bli del av et sted hvor det er gøy og inspirerende å være.