Ta kulturen på alvor

NA-leder

«Nye Nærøysund kommune må slå på stortromma»

NAMDALSAVISA

Rådmann Hege Sørlie og politikerne i Nærøy og Vikna har fått flere konstruktive innspill fra et samlet kulturliv i Ytre Namdal.

I et felles leserinnlegg i NA oppfordret 21 forskjellige kulturforeninger, med til sammen 600 medlemmer, politikerne til å delta aktivt i Diafon. Det er Trøndelags fylkeskommunes treårige pilotsatsing på kultur i Ytre Namdal. Aldri har det vært viktigere og mer riktig å satse bredt på kulturlivet når en ny kommune ser dagens lys ved årsskiftet.


 

De samme lederne tar også til orde for at det opprettes ei stilling som kultursjef, som en naturlig konsekvens av at kultur bør bli et satsingsområde. Dette er et signal og ønske som rådmann Hege Sørlie må ta seriøst, og det bør støttes av politikerne.

Ytternamdalingene kan gløtte til planlegginga av nye Namsos kommune. Før rådmann Inge Ryan tok over roret, hadde man valgt å sette kultursjefstillinga på vent. Det tok ikke lang tid før Ryan fikk aksept for å lyse ut stillinga. Han mente at sjefsstillinga måtte kombineres med ha ansvar for kommunens integreringsarbeid. Ann Evy Duun har kommet godt i gang i jobben.

Kultur er et vidt begrep hvor en skal dyrke kulturens egenverdig. Gis kreativiteten rom, vil det resulterer i både små og store suksesshistorier. Det har vi en rekke eksempler på allerede i Ytre Namdal. Det kan forsterkes blant annet gjennom en aktiv kulturetat.

Kulturlederne har helt rett i at de verdier kulturen står for er et nyttig verktøy om en skal satse på vekst og økt bolyst. NA har påpekt tidligere at en kommune kan ha som mål å ha en ambisiøs kulturpolitikk. Men for at det ikke bare skal bli skjønne ord, må en være villig til å satse på ha en leder som holder i trådene. En ambisiøs kultursjef som har et overordnet blikk og tør å snakke med store ord.

Namdalskysten Næringsforening med sine 111 medlemsbedrifter er med i koret og støtter oppfordringa. En rekke steder i landet ser man at samspillet mellom næringslivet og kulturlivet gagner fellesskapet. Nye Nærøysund kommune må slå på stortromma og svinge seg i valsen.